Abdur-Rahman as-Sudais – Surah 021 AlAnbiya

Surah Al-Anbiya (The Prophets) by Abdur-Rahman as-Sudais