Abdur Rasheed Sufi – 012 Yusuf Khalaf

Surah – Yusuf (Joseph) by Abdur Rasheed Sufi in the Qiraat of Khalaf an Hamzah