Abdur Rasheed Sufi – 045 AlJathiya Khalaf

Surah – Al-Jathiya (Crouching) by Abdur Rasheed Sufi in the Qiraat of Khalaf an Hamzah