Abdur Rasheed Sufi – 054 AlQamar Khalaf

Surah – Al-Qamar (The Moon) by Abdur Rasheed Sufi in the Qiraat of Khalaf an Hamzah