Abdur Rasheed Sufi – 068 AlQalam Khalaf

Surah – Al-Qalam (The Pen) by Abdur Rasheed Sufi in the Qiraat of Khalaf an Hamzah