Abdur Rasheed Sufi – 091 AshShams Khalaf

Surah – Ash-Shams (The Sun) by Abdur Rasheed Sufi in the Qiraat of Khalaf an Hamzah