Mohammed Hashim Abdul Aziz – 051 Adh-Dhariyat

Surah 051 Adh-Dhariyat recited by Mohammed Hashim Abdul Aziz