Mohammed Hashim Abdul Aziz – 060 Al-Mumtahina

Surah 060 Al-Mumtahina recited by Mohammed Hashim Abdul Aziz