Mohammed Hashim Abdul Aziz – 066 At-Tahrim

Surah 066 At-Tahrim recited by Mohammed Hashim Abdul Aziz