Mohammed Hashim Abdul Aziz – 102 At-Takathur

Surah 102 At-Takathur recited by Mohammed Hashim Abdul Aziz