Muhammad Saleh Alim Shah – 018 Al-Kahf

Surah 018 Al-Kahf recited by Muhammad Saleh Alim Shah