Muhammad Saleh Alim Shah – 021 Al-Anbiya

Surah 021 Al-Anbiya recited by Muhammad Saleh Alim Shah