Muhammad Saleh Alim Shah – 044 Ad-Dukhan

Surah 044 Ad-Dukhan recited by Muhammad Saleh Alim Shah