Muhammad Saleh Alim Shah – 045 Al-Jathiya

Surah 045 Al-Jathiya recited by Muhammad Saleh Alim Shah