Muhammad Saleh Alim Shah – 055 Ar-Rahman

Surah 055 Ar-Rahman recited by Muhammad Saleh Alim Shah