Muhammad Saleh Alim Shah – 091 Ash-Shams

Surah 091 Ash-Shams recited by Muhammad Saleh Alim Shah