Muhammad Taha Al Junaid – 091 Ash-Shams

Surah 091 Ash-Shams recited by Muhammad Taha Al Junaid