ஆர் அல் ஹுதூதி

001 அல்-பாத்திஹா00:00:470.81MB
002 அல்-பகரா02:30:53103.69MB
004 அன்-நிசா01:43:3194.86MB
006 அல்-அனாம்01:30:1882.77 எம்.பி.
008 அல்-அன்ஃபால்00:33:5031.08MB
009 அட்-தவ்பா01:01:3456.46MB
010 யூனுஸ்00:48:2944.48 எம்.பி.
011 ஹட்00:51:1847.06MB
012 யூசுப்00:48:4444.72MB
013 அர்-ராட்00:21:2319.67MB
014 இப்ராஹிம்00:21:2419.68MB
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:15:3914.42 எம்.பி.
016 அன்-நல்00:48:4044.66MB
017 அல்-இஸ்ரா00:39:5436.62MB
018 அல்-கஹ்ஃப்00:39:2636.19 எம்.பி.
019 மரியம்00:25:4923.74MB
020 தா-ஹா00:36:2933.51MB
021 அல்-அன்பியா00:30:0727.67 எம்.பி.
022 அல்-ஹஜ்00:32:2729.81 எம்.பி.
023 அல்-முமினூன்00:28:1225.91 எம்.பி.
024 அன்-நூர்00:33:2730.72MB
025 அல்-ஃபுர்கான்00:22:2920.68MB
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:29:4527.34 எம்.பி.
027 அன்-நம்00:37:0133.99 எம்.பி.
028 அல்-கசாஸ்00:38:2235.22 எம்.பி.
029 அல்-அங்கபூத்00:27:0124.84MB
030 அர்-ரம்00:18:0616.67MB
031 லுக்மான்00:12:0611.18 எம்.பி.
032 அஸ்-சஜ்தா00:08:508.18MB
033 அல்-அஹ்ஸாப்00:33:0330.36 எம்.பி.
034 சபா00:20:2418.78MB
035 ஃபாத்திர்00:20:5119.19 எம்.பி.
036 யா-பார்த்தேன்00:18:4617.28 எம்.பி.
037 அஸ்-சஃபாத்00:21:4419.99 எம்.பி.
038 சோகம்00:18:4717.29 எம்.பி.
039 அஸ்-ஜுமார்00:30:2827.99 எம்.பி.
040 காஃபிர்00:32:0929.54MB
041 புஸ்ஸிலத்00:21:4520.01MB
042 ஆஷ்-ஷுரா00:23:1121.32 எம்.பி.
043 ஆஸ்-ஜுக்ருஃப்00:24:1122.23 எம்.பி.
044 ஆத்-துகான்00:10:229.59MB
045 அல்-ஜாதியா00:13:0412.07MB
046 அல்-அஹ்காஃப்00:18:2616.98MB
047 முஹம்மது00:15:2914.27 எம்.பி.
048 அல்-பாத்00:14:2913.35MB
049 அல்-ஹுஜ்ராத்00:10:499.99 எம்.பி.
050 காஃப்00:11:1110.34 எம்.பி.
051 ஆத்-தரியத்00:09:589.22 எம்.பி.
052 அட்-டூர்00:08:528.22 எம்.பி.
053 அன்-நஜ்ம்00:09:228.67MB
054 அல்-கமர்00:09:569.20MB
055 அர்-ரஹ்மான்00:12:2411.45 எம்.பி.
056 அல்-வாகியா00:12:1411.29 எம்.பி.
057 அல்-ஹதீத்00:14:1813.20MB
058 அல்-முஜாடிலா00:12:3511.61MB
059 அல்-ஹஷ்ர்00:13:0112.01MB
060 அல்-மும்தாஹினா00:10:5310.06MB
061 அஸ்-சாஃப்00:06:095.72MB
062 அல்-ஜுமுவா00:04:424.40MB
063 அல்-முனாபிகூன்00:05:215.00MB
064 அட்-தாகாபூன்00:06:035.64 எம்.பி.
065 அட்-தலாக்00:07:296.94MB
066 அட்-தஹ்ரிம்00:07:276.92MB
067 அல்-முல்க்00:08:217.74MB
068 அல்-கலாம்00:07:597.41MB
069 அல்-ஹக்கா00:07:447.17MB
070 அல்-மரிஜ்00:05:545.50MB
071 நூ00:05:455.36MB
072 அல்-ஜின்00:07:186.78MB
073 அல்-முஸம்மில்00:04:594.66MB
074 அல்-முத்தத்தீர்00:06:326.08MB
075 அல்-கியாமா00:04:113.92MB
076 அல்-இன்சன்00:06:205.89MB
077 அல் முர்சலத்00:04:484.48MB
078 அன்-நபா00:04:354.29 எம்.பி.
079 அன்-நாசியாட்00:04:404.37 எம்.பி.
080 அபாசா00:03:493.58MB
081 அட்-தக்வீர்00:02:402.54MB
082 அல்-இன்பிடார்00:02:082.06MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:414.38MB
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:432.59MB
085 அல் புரோஜ்00:02:402.54MB
086 அட்-தாரிக்00:01:421.66MB
087 அல்-ஆலா00:01:491.76MB
088 அல்-காஷியா00:02:222.26 எம்.பி.
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:373.41 எம்.பி.
090 அல்-பாலாத்00:02:041.98MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:331.51MB
092 அல்-லெயில்00:02:031.97MB
093 ஆத்-துஹா00:01:141.23MB
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:440.76MB
095 அட்-டின்00:00:550.93MB
096 அல்-அலக்00:01:491.75MB
097 அல்-கத்ர்00:00:510.88MB
098 அல்-பேயினா00:02:222.26 எம்.பி.
099 அஸ்-ஸல்சலா00:01:011.02MB
100 அல்-ஆதியாத்00:01:041.07MB
101 அல்-கரியா00:01:041.07MB
102 அட்-தகாதூர்00:00:490.84MB
103 அல்-அஸ்ர்00:00:270.51MB
104 அல்-ஹுமாசா00:00:550.94MB
105 அல்-ஃபில்00:00:390.69MB
106 குரைஷ்00:00:380.67MB
107 அல்-ம un ன்00:00:450.79MB
108 அல்-க ut தர்00:00:230.45MB
109 அல்-காபிரூன்00:00:570.97MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:340.61MB
111 அல் மசாத்00:00:410.72MB
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:220.43MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:330.60MB
114 அன்-நாஸ்00:00:440.76MB

Aar Al Hudhoudi பற்றி

நாடு:

ta_LKTamil
001 அல்-பாத்திஹா