அப்தெல் காவி அப்துல் மஜித்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:510.88MB
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:30:2882.92MB
004 அன்-நிசா01:42:1893.76MB
006 அல்-அனாம்01:28:3181.14MB
008 அல்-அன்ஃபால்00:28:5726.59MB
009 அட்-தவ்பா00:56:1251.55MB
010 யூனுஸ்00:43:3540.00 எம்.பி.
011 ஹட்00:47:0343.17 எம்.பி.
012 யூசுப்00:40:3037.18 எம்.பி.
013 அர்-ராட்00:18:5317.38 எம்.பி.
014 இப்ராஹிம்00:19:4818.23 எம்.பி.
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:16:3515.27 எம்.பி.
016 அன்-நல்00:42:5539.38 எம்.பி.
017 அல்-இஸ்ரா00:36:3333.55MB
018 அல்-கஹ்ஃப்00:37:1234.16 எம்.பி.
019 மரியம்00:22:0920.38 எம்.பி.
020 தா-ஹா00:29:3827.22 எம்.பி.
021 அல்-அன்பியா00:26:4524.58MB
022 அல்-ஹஜ்00:29:3827.22 எம்.பி.
023 அல்-முமினூன்00:27:2125.13MB
024 அன்-நூர்00:38:2735.30 எம்.பி.
025 அல்-ஃபுர்கான்00:24:0022.06MB
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:39:2136.12MB
027 அன்-நம்00:32:3329.90 எம்.பி.
028 அல்-கசாஸ்00:41:5838.52MB
029 அல்-அங்கபூத்00:31:5629.33 எம்.பி.
030 அர்-ரம்00:22:2020.54MB
031 லுக்மான்00:14:4613.62MB
032 அஸ்-சஜ்தா00:10:5310.05MB
033 அல்-அஹ்ஸாப்00:42:0738.66MB
034 சபா00:25:3523.52MB
035 ஃபாத்திர்00:23:2421.51MB
036 யா-பார்த்தேன்00:20:2218.74 எம்.பி.
037 அஸ்-சஃபாத்0:25:5723.85MB
038 சோகம்00:18:5917.47 எம்.பி.
039 அஸ்-ஜுமார்00:30:2727.97 எம்.பி.
040 காஃபிர்00:33:4230.94 எம்.பி.
041 புஸ்ஸிலத்00:20:5819.29 எம்.பி.
042 ஆஷ்-ஷுரா00:21:2019.63MB
043 ஆஸ்-ஜுக்ருஃப்00:23:1221.34 எம்.பி.
044 ஆத்-துகான்00:09:459.02MB
045 அல்-ஜாதியா00:12:0811.21 எம்.பி.
046 அல்-அஹ்காஃப்00:15:2614.23MB
047 முஹம்மது00:12:3811.66MB
048 அல்-பாத்00:12:4211.73MB
049 அல்-ஹுஜ்ராத்00:09:549.16MB
050 காஃப்0:09:198.63MB
051 ஆத்-தரியத்00:09:398.94 எம்.பி.
052 அட்-டூர்00:08:257.80MB
053 அன்-நஜ்ம்00:08:067.51MB
054 அல்-கமர்00:08:508.19MB
055 அர்-ரஹ்மான்00:11:2110.49 எம்.பி.
056 அல்-வாகியா00:11:5511.01MB
057 அல்-ஹதீத்00:14:1313.12MB
058 அல்-முஜாடிலா00:12:3211.57MB
059 அல்-ஹஷ்ர்00:11:4610.87 எம்.பி.
060 அல்-மும்தாஹினா00:10:089.38 எம்.பி.
062 அல்-ஜுமுவா00:04:103.91MB
063 அல்-முனாபிகூன்00:05:024.71MB
064 அட்-தாகாபூன்00:06:085.71MB
065 அட்-தலாக்00:07:166.75MB
066 அட்-தஹ்ரிம்00:07:006.51MB
067 அல்-முல்க்00:08:207.73MB
068 அல்-கலாம்00:08:007.42 எம்.பி.
069 அல்-ஹக்கா00:06:195.89MB
070 அல்-மரிஜ்00:05:184.96MB
071 நூ00:04:524.55MB
072 அல்-ஜின்00:05:395.27MB
073 அல்-முஸம்மில்00:04:214.08MB
074 அல்-முத்தத்தீர்00:06:095.73MB
075 அல்-கியாமா00:03:413.47MB
076 அல்-இன்சன்00:06:546.41MB
077 அல் முர்சலத்00:05:445.35MB
078 அன்-நபா00:04:584.64MB
079 அன்-நாசியாட்00:04:454.45MB
080 அபாசா00:03:543.67MB
081 அட்-தக்வீர்00:02:542.75MB
082 அல்-இன்பிடார்00:02:162.17MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:05:024.71MB
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:452.61MB
085 அல் புரோஜ்00:03:103.00MB
086 அட்-தாரிக்00:01:511.79MB
087 அல்-ஆலா00:01:471.73MB
088 அல்-காஷியா00:02:212.25MB
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:593.75MB
090 அல்-பாலாத்00:02:102.09MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:361.56MB
092 அல்-லெயில்00:02:052.01MB
093 ஆத்-துஹா00:01:111.18MB
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:440.76MB
095 அட்-டின்00:00:591.00MB
096 அல்-அலக்00:01:441.68MB
097 அல்-கத்ர்00:00:480.83MB
098 அல்-பேயினா00:02:312.40 எம்.பி.
099 அஸ்-ஸல்சலா00:01:001.01MB
100 அல்-ஆதியாத்00:01:071.12MB
101 அல்-கரியா00:01:031.05MB
102 அட்-தகாதூர்00:00:530.91MB
103 அல்-அஸ்ர்00:00:250.48MB
104 அல்-ஹுமாசா00:00:540.92MB
105 அல்-ஃபில்00:00:460.81MB
106 குரைஷ்00:00:390.70MB
107 அல்-ம un ன்00:00:500.85MB
108 அல்-க ut தர்00:00:210.41MB
109 அல்-காபிரூன்00:00:470.82MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:330.60MB
111 அல் மசாத்00:00:390.70MB
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:220.43MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:330.59MB
114 அன்-நாஸ்00:00:500.86MB
109 அல்-காபிரூன்00:00:470.82MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:330.60MB
111 அல் மசாத்00:00:390.70MB
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:220.43MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:330.59MB
114 அன்-நாஸ்00:00:500.86MB

அப்தெல் காவி அப்துல் மஜித் பற்றி

நாடு:

ta_LKTamil
001 அல்-பாத்திஹா