அப்துல் காவி அப்துல் மஜித்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:510.88 எம்பி
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:30:2882.92 எம்பி
004 ஆன்-நிசா01:42:1893.76 எம்பி
006 அல்-அனாம்01:28:3181.14 எம்பி
008 அல்-அன்ஃபால்00:28:5726.59 எம்பி
009 அ-தவ்பா00:56:1251.55 எம்பி
010 யூனுஸ்00:43:3540.00 எம்பி
011 ஹட்00:47:0343.17 எம்பி
012 யூசுப்00:40:3037.18 எம்பி
013 ஆர்-ராட்00:18:5317.38 எம்பி
014 இப்ராஹிம்00:19:4818.23 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:16:3515.27 எம்பி
016 ஆன்-நாஹ்ல்00:42:5539.38 எம்பி
017 அல்-இஸ்ரா00:36:3333.55 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்00:37:1234.16 எம்பி
019 மர்யம்00:22:0920.38 எம்பி
020 தா-ஹா00:29:3827.22 எம்பி
021 அல்-அன்பியா00:26:4524.58 எம்பி
022 அல்-ஹஜ்00:29:3827.22 எம்பி
023 அல்-முமினூன்00:27:2125.13 எம்பி
024 அந்-நூர்00:38:2735.30 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:24:0022.06 எம்பி
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:39:2136.12 எம்பி
027 ஆன்-நம்ல்00:32:3329.90 எம்பி
028 அல்-காசாஸ்00:41:5838.52 எம்பி
029 அல்-அங்கபூட்00:31:5629.33 எம்பி
030 ஆர்-ரம்00:22:2020.54 எம்பி
031 லுக்மான்00:14:4613.62 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:10:5310.05 எம்பி
033 அல் அஹ்ஸாப்00:42:0738.66 எம்பி
034 சபா00:25:3523.52 எம்பி
035 ஃபாதிர்00:23:2421.51 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:20:2218.74 எம்பி
037 அஸ்-சாஃபாத்0:25:5723.85 எம்பி
038 வருத்தம்00:18:5917.47 எம்பி
039 அஸ்-ஜுமார்00:30:2727.97 எம்பி
040 காஃபிர்00:33:4230.94 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:20:5819.29 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா00:21:2019.63 எம்பி
043 அஸ்-ஜுக்ரூஃப்00:23:1221.34 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:09:459.02 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:12:0811.21 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:15:2614.23 எம்பி
047 முஹம்மது00:12:3811.66 எம்பி
048 அல்-ஃபாத்00:12:4211.73 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:09:549.16 எம்பி
050 கஅஃப்0:09:198.63 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:09:398.94 எம்பி
052 அட்-துர்00:08:257.80 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:08:067.51 எம்பி
054 அல்-கமர்00:08:508.19 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:11:2110.49 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:11:5511.01 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்00:14:1313.12 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:12:3211.57 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:11:4610.87 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:10:089.38 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:04:103.91 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:05:024.71 எம்பி
064-தாகபுன்00:06:085.71 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:07:166.75 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:07:006.51 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:08:207.73 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:08:007.42 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:06:195.89 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:05:184.96 எம்பி
071 நூஹ்00:04:524.55 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:05:395.27 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:04:214.08 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:06:095.73 எம்பி
075 அல்-கியாமா00:03:413.47 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:06:546.41 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்00:05:445.35 எம்பி
078 அன்-நபா00:04:584.64 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:04:454.45 எம்பி
080 அப்பாசா00:03:543.67 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:02:542.75 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:02:162.17 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:05:024.71 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:452.61 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:03:103.00 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:511.79 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:471.73 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:02:212.25 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:593.75 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:02:102.09 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:361.56 எம்பி
092 அல்-லைல்00:02:052.01 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:01:111.18 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:440.76 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:591.00 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:441.68 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:480.83 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:02:312.40 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:01:001.01 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:01:071.12 எம்பி
101 அல்-கரியா00:01:031.05 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:530.91 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:250.48 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:540.92 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:460.81 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:390.70 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:500.85 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:210.41 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:470.82 எம்பி
110 An-Nasr00:00:330.60 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:390.70 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:220.43 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:330.59 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:500.86 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:470.82 எம்பி
110 An-Nasr00:00:330.60 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:390.70 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:220.43 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:330.59 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:500.86 எம்பி

அப்துல் காவி அப்துல் மஜித் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா