அப்துல் அஜீஸ் அர் ரவுதான்

081 அட்-தக்வீர்00:01:471.00 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:01:210.81 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:03:021.58 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:01:471.00 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:01:471.00 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:030.67 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:090.71 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:01:320.89 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:02:181.24 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:170.78 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:00:580.64 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:130.75 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:00:420.59 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:290.41 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:380.48 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:030.67 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:330.44 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:01:260.84 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:380.48 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:420.51 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:380.48 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:330.44 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:190.33 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:330.44 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:270.40 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:250.38 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:310.43 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:170.32 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:310.43 எம்பி
110 An-Nasr00:00:230.36 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:250.38 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:230.36 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:270.40 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:01:471.00 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:03:021.58 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:01:471.00 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:01:471.00 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:030.67 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:090.71 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:01:320.89 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:02:181.24 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:170.78 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:00:580.64 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:130.75 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:00:420.59 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:290.41 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:380.48 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:030.67 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:330.44 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:01:260.84 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா0:00:380.48 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:420.51 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:380.48 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:330.44 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:330.44 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:270.40 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:250.38 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:310.43 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:170.32 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:310.43 எம்பி
110 An-Nasr00:00:230.36 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:250.38 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:230.36 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:270.40 எம்பி

அப்துல் அஜீஸ் ஆர் ரவுதான் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
081 அட்-தக்வீர்