அப்துல் அஜீஸ் அப்துல்லா அல் ஹம்ரி

001 அல்-பாத்திஹா00:01:193.11MB
002 அல்-பகரா02:18:27316.99MB
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:18:03178.72 எம்.பி.
004 அன்-நிசா01:28:00201.51MB
005 அல்-மா-இடா01:09:08158.34 எம்.பி.
007 அல்-அராஃப்01:14:23170.33MB
008 அல்-அன்ஃபால்00:27:2562.86MB
009 அட்-தவ்பா00:58:14133.38MB
010 யூனுஸ்00:41:0394.05MB
011 ஹட்00:41:3495.25MB
012 யூசுப்00:36:5884.70 எம்.பி.
013 அர்-ராட்00:18:5843.53MB
014 இப்ராஹிம்00:19:1844.26 எம்.பி.
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:15:1635.05MB
016 அன்-நல்0:41:0394.05MB
017 அல்-இஸ்ரா00:34:4179.49 எம்.பி.
018 அல்-கஹ்ஃப்00:32:3174.51MB
019 மரியம்00:21:4049.70 எம்.பி.
020 தா-ஹா00:28:2265.03MB
021 அல்-அன்பியா00:26:3961.08MB
022 அல்-ஹஜ்00:30:2169.56MB
023 அல்-முமினூன்00:24:3556.37MB
024 அன்-நூர்00:29:5668.61MB
025 அல்-ஃபுர்கான்00:18:5043.21 எம்.பி.
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:28:2465.11MB
027 அன்-நம்00:23:3053.88MB
028 அல்-கசாஸ்00:26:4361.24 எம்.பி.
029 அல்-அங்கபூத்00:22:1250.91 எம்.பி.
030 அர்-ரம்00:16:4238.32 எம்.பி.
031 லுக்மான்00:10:4024.50 எம்.பி.
032 அஸ்-சஜ்தா00:06:5115.76MB
033 அல்-அஹ்ஸாப்00:27:1362.37MB
034 சபா00:16:5338.75 எம்.பி.
035 ஃபாத்திர்00:17:0439.15MB
036 யா-பார்த்தேன்00:15:0534.61 எம்.பி.
037 அஸ்-சஃபாத்00:19:3044.75MB
038 சோகம்00:15:1835.13 எம்.பி.
039 அஸ்-ஜுமார்00:23:4054.28MB
040 காஃபிர்00:23:3454.03MB
041 புஸ்ஸிலத்00:15:5236.41 எம்.பி.
042 ஆஷ்-ஷுரா00:16:0036.73MB
043 ஆஸ்-ஜுக்ருஃப்00:18:5543.39MB
044 ஆத்-துகான்00:08:4620.17 எம்.பி.
045 அல்-ஜாதியா00:10:1423.53MB
046 அல்-அஹ்காஃப்00:12:5529.64 எம்.பி.
047 முஹம்மது00:10:4324.64 எம்.பி.
048 அல்-பாத்00:10:5425.05MB
049 அல்-ஹுஜ்ராத்00:07:0016.12MB
050 காஃப்00:07:1016.49 எம்.பி.
051 ஆத்-தரியத்00:07:1316.60 எம்.பி.
052 அட்-டூர்00:06:5315.86MB
053 அன்-நஜ்ம்00:07:0116.17 எம்.பி.
054 அல்-கமர்00:07:0916.47 எம்.பி.
055 அர்-ரஹ்மான்00:09:4322.32 எம்.பி.
056 அல்-வாகியா00:09:1021.09MB
057 அல்-ஹதீத்00:10:1823.66 எம்.பி.
058 அல்-முஜாடிலா00:08:3719.82MB
059 அல்-ஹஷ்ர்00:10:3324.25MB
060 அல்-மும்தாஹினா00:08:5320.45 எம்.பி.
061 அஸ்-சாஃப்00:05:2712.59MB
062 அல்-ஜுமுவா00:04:3110.44 எம்.பி.
063 அல்-முனாபிகூன்00:04:5711.44 எம்.பி.
064 அட்-தாகாபூன்00:06:0113.87MB
066 அட்-தஹ்ரிம்00:06:5315.86MB
067 அல்-முல்க்00:08:3019.56MB
068 அல்-கலாம்0:09:4922.55MB
069 அல்-ஹக்கா00:07:3517.46MB
070 அல்-மரிஜ்00:06:2514.77MB
071 நூ00:05:4713.35MB
072 அல்-ஜின்0:06:1814.53MB
073 அல்-முஸம்மில்00:04:4611.02MB
074 அல்-முத்தத்தீர்00:06:1814.53MB
075 அல்-கியாமா0:04:059.46MB
076 அல்-இன்சன்00:06:0013.83MB
077 அல் முர்சலத்00:05:3212.77MB
078 அன்-நபா00:04:4811.09MB
079 அன்-நாசியாட்00:04:4210.84MB
080 அபாசா00:03:518.91 எம்.பி.
081 அட்-தக்வீர்00:02:506.59MB
082 அல்-இன்பிடார்00:02:185.35MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:4510.97 எம்.பி.
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:366.06MB
085 அல் புரோஜ்00:02:526.64 எம்.பி.
086 அட்-தாரிக்00:01:454.09MB
087 அல்-ஆலா00:01:534.43MB
088 அல்-காஷியா00:02:295.78MB
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:418.52MB
090 அல்-பாலாத்00:02:064.91MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:383.82MB
092 அல்-லெயில்00:02:095.02MB
093 ஆத்-துஹா00:01:142.91 எம்.பி.
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:491.96MB
095 அட்-டின்00:01:052.59MB
096 அல்-அலக்00:01:504.28 எம்.பி.
097 அல்-கத்ர்00:00:481.93MB
099 அஸ்-ஸல்சலா00:01:052.56MB
101 அல்-கரியா00:01:102.75MB
102 அட்-தகாதூர்00:01:042.53MB
103 அல்-அஸ்ர்00:00:321.31MB
104 அல்-ஹுமாசா00:01:012.42 எம்.பி.
105 அல்-ஃபில்00:00:491.97MB
106 குரைஷ்00:00:401.63MB
107 அல்-ம un ன்00:00:572.29 எம்.பி.
108 அல்-க ut தர்00:00:271.12MB
109 அல்-காபிரூன்00:00:471.89MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:391.60MB
111 அல் மசாத்00:00:411.66MB
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:281.15MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:381.55MB
114 அன்-நாஸ்00:00:542.14MB

அப்துல் அஜீஸ் அப்துல்லா அல் ஹம்ரி பற்றி

நாடு:

ta_LKTamil
001 அல்-பாத்திஹா