அப்துல் பாசித்

சூரா 001 அல்ஃபாத்திஹா00:00:470.68 எம்பி
சூரா 002 அல்பகாரா04:23:0230.60 எம்பி
சூரா 003 ஆல்இம்ரான்2:35:4917.84 எம்பி
சூரா 004 அன்னிசா2:47:2121.56 எம்பி
சூரா 005 அல் மைதா2:11:2430.08 எம்பி
சூரா 006 அல்அனம்2:20:1116.05 எம்பி
சூரா 007 அல்அராஃப்2:36:0220.10 எம்பி
சூரா 008 அல் அன்ஃபால்0:57:076.54 எம்பி
சூரா 009 அட்ட்பா1:53:2712.99 எம்பி
சூரா 010 யூனுஸ்1:20:389.24 எம்பி
சூரா 011 ஹட்1:28:4410.16 எம்பி
சூரா 012 யூசுப்1:21:3510.51 எம்பி
சூரா 013 அராட்0:38:465.00 எம்பி
சூரா 014 இப்ராஹிம்0:41:255.34 எம்பி
சூரா 015 அல் ஹிஜ்ர்0:35:134.54 எம்பி
சூரா 016 அன்னால்1:28:1311.37 எம்பி
சூரா 017 அலிஸ்ரா1:10:069.03 எம்பி
சூரா 018 அல்காஃப்1:09:428.98 எம்பி
சூரா 019 மர்யம்0:42:465.52 எம்பி
சூரா 020 தாஹா0:59:247.66 எம்பி
சூரா 021 அல்அன்பியா0:56:477.32 எம்பி
சூரா 022 அல்ஹஜ்0:58:106.67 எம்பி
சூரா 023 அல்முமென்னூன்0:51:056.59 எம்பி
சூரா 024 அன்னூர்1:04:198.29 எம்பி
சூரா 025 அல்ஃபுர்கான்0:39:375.68 எம்பி
சூரா 026 ஆஷ்ஷுவாரா1:11:189.19 எம்பி
சூரா 027 அன்னம்0:52:586.83 எம்பி
சூரா 028 அல்காசாஸ்1:04:597.44 எம்பி
சூரா 029 அல்அன்கபூட்0:47:466.16 எம்பி
சூரா 030 அரூம்0:37:2517.13 எம்பி
சூரா 031 லுக்மான்0:23:095.31 எம்பி
சூரா 032 அஸஜ்தா0:16:282.13 எம்பி
சூரா 033 அல் அஹ்ஸாப்0:59:327.68 எம்பி
சூரா 034 சபா0:38:264.96 எம்பி
சூரா 035 ஃபாதிர்0:35:5316.43 எம்பி
சூரா 036 யாசீன்0:34:3723.78 எம்பி
சூரா 037 அசாஃபாத்0:52:266.76 எம்பி
சூரா 038 சோகமானது0:36:494.75 எம்பி
சூரா 039 அஜ்ஜுமார்0:55:017.09 எம்பி
சூரா 040 காஃபிர்0:57:597.47 எம்பி
சூரா 041 ஃபுஸ்ஸிலத்0:38:1017.47 எம்பி
சூரா 042 ஆஷ்ஷூரா0:39:085.05 எம்பி
சூரா 043 அஸ்சுக்ரூஃப்0:41:195.33 எம்பி
சூரா 044 அதுகான்0:18:452.42 எம்பி
சூரா 045 அல்ஜாதியா0:22:482.94 எம்பி
சூரா 046 அல்காஃப்0:31:054.01 எம்பி
சூரா 047 முஹம்மது0:25:343.30 எம்பி
சூரா 048 அல்பாத்0:25:573.35 எம்பி
சூரா 049 அல்ஹுஜ்ராத்0:18:052.34 எம்பி
சூரா 050 காஃப்0:17:592.32 எம்பி
சூரா 051 அததரியத்0:18:092.35 எம்பி
சூரா 052 அட்டூர்0:15:522.05 எம்பி
சூரா 053 அன்நஜ்ம்0:16:592.19 எம்பி
சூரா 054 அல்காமர்0:17:022.20 எம்பி
சூரா 055 அர்ரஹ்மான்0:20:492.69 எம்பி
சூரா 056 அல்வாக்கியா0:20:412.67 எம்பி
சூரா 057 அல்ஹதீத்0:27:233.53 எம்பி
சூரா 058 அல்முஜாடிலா0:23:223.02 எம்பி
சூரா 059 அல்ஹஷ்ர்0:22:582.97 எம்பி
சூரா 060 அல்மும்தஹினா0:18:402.41 எம்பி
சூரா 061 அசாஃப்0:10:221.34 எம்பி
சூரா 062 அல்ஜுமுவா0:08:201.08 எம்பி
சூரா 063 அல்முனாஃபிகூன்0:08:451.13 எம்பி
சூரா 064 அட்டகபூன்0:11:331.50 எம்பி
சூரா 065 அத்தலாக்0:13:341.95 எம்பி
சூரா 066 அத்தஹ்ரிம்0:12:281.61 எம்பி
சூரா 067 அல்முல்க்0:14:091.83 எம்பி
சூரா 068 அல்கலாம்0:15:161.98 எம்பி
சூரா 069 அல்ஹாக்கா0:12:511.66 எம்பி
சூரா 070 அல்மாரிஜ்0:10:381.38 எம்பி
சூரா 071 நூஹ்0:09:251.22 எம்பி
சூரா 072 அல்ஜின்0:11:401.51 எம்பி
சூரா 073 அல்முஸம்மில்0:08:471.14 எம்பி
சூரா 074 அல்முத்ததிர்0:11:351.50 எம்பி
சூரா 075 அல்கியாமா0:07:240.96 எம்பி
சூரா 076 அல்இன்சன்0:11:591.55 எம்பி
சூரா 077 அல்முர்சலாத்0:09:431.26 எம்பி
சூரா 078 அன்னபா0:08:391.12 எம்பி
சூரா 079 அன்னாசியத்0:08:031.04 எம்பி
சூரா 080 அபாசா0:06:240.83 எம்பி
சூரா 081 தக்வீர்0:05:060.66 எம்பி
சூரா 082 அல்இன்ஃபிடர்0:04:060.54 எம்பி
சூரா 083 அல்முடாஃபிஃபின்0:08:481.14 எம்பி
சூரா 084 அல்இன்ஷிகாக்0:05:080.67 எம்பி
சூரா 085 அல்புரோஜ்0:05:320.72 எம்பி
சூரா 086 அட்டாரிக்0:03:080.41 எம்பி
சூரா 087 ஆலா0:04:220.57 எம்பி
சூரா 088 அல்காஷியா0:05:310.72 எம்பி
சூரா 089 அல்ஃபஜ்ர்0:07:260.97 எம்பி
சூரா 090 அல்பலாத்0:04:130.55 எம்பி
சூரா 091 ஆஷ்ஷாம்ஸ்0:03:350.47 எம்பி
சூரா 092 அல்லைல்0:04:170.56 எம்பி
சூரா 093 அத்ஹுஹா0:02:200.31 எம்பி
சூரா 094 அல்இன்ஷிரா0:01:380.22 எம்பி
சூரா 095 AtTin0:01:500.25 எம்பி
சூரா 096 அல்அலாக்0:03:230.44 எம்பி
சூரா 097 அல்காத்ர்0:01:230.19 எம்பி
சூரா 098 அல்பாயினா0:04:080.54 எம்பி
சூரா 099 அஸல்ஜலா0:02:020.27 எம்பி
சூரா 100 அல்ஆதியத்0:02:190.31 எம்பி
சூரா 101 அல்காரியா0:02:010.27 எம்பி
சூரா 102 தகத்தூர்0:01:470.24 எம்பி
சூரா 103 அல்அஸ்ர்0:00:490.11 எம்பி
சூரா 104 அல்ஹுமாசா0:01:410.23 எம்பி
சூரா 105 அல்ஃபில்0:01:260.19 எம்பி
சூரா 106 குறைஷி0:01:100.16 எம்பி
சூரா 107 அல்மunன்0:01:430.23 எம்பி
சூரா 108 அல்காத்தர்0:00:440.10 எம்பி
சூரா 109 அல்காஃபிரூன்0:01:300.20 எம்பி
சூரா 110 அன்னார்0:01:010.14 எம்பி
சூரா 111 அல்மசாத்0:01:110.16 எம்பி
சூரா 112 அலிஹ்லாஸ்0:00:410.10 எம்பி
சூரா 113 அல்ஃபலாக்0:01:030.14 எம்பி
சூரா 114 அன்னாஸ்0:01:200.18 எம்பி

அப்துல் பாசித் பற்றி

நாடு: எகிப்து

அப்துல் பாசித் 1927 இல் எகிப்தில் அர்மந்த் என்ற சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தார்.

அவர் முஹம்மது ரிபாத்தின் பாராயணத்தில் மயங்கினார் மற்றும் ஏழு வெவ்வேறு பாணிகளில் குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்வதில் வெற்றி பெற்றார். ரமழானின் போது உள்ளூர் மசூதிகளில் 14 வயதில் அவர் தாராவிக்கு தலைமை தாங்கினார்.

அவரது கேட்போர் எப்போதும் அவரது பாராயணம், தொனி மற்றும் தாஜ்வீதின் விதிகளின் பயன்பாடு ஆகியவற்றால் ஈர்க்கப்பட்டனர். சூரா ஃபாத்திஹாவின் பாராயணத்திற்கு மிகவும் பிரபலமானவர், அவருடைய பாணி மிகவும் தனித்துவமானது, இதன் காரணமாக அவர் 1970 களில் மூன்று உலக சிராத் போட்டிகளில் வென்றார்.

ஒருவரின் பதிவுகளை வணிகமயமாக்கும் போக்கு ஷேக் உடன் தொடங்கியது மற்றும் அவர் எகிப்தில் வாசகர்கள் சங்கத்தின் முதல் தலைவர் ஆவார்.

ta_INTamil
சூரா 001 அல்ஃபாத்திஹா