அப்துல் மஜித் ரஹ்மான்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:490.84 எம்பி
004 ஆன்-நிசா00:56:5439.17 எம்பி
006 அல்-அனாம்00:48:0833.14 எம்பி
009 அ-தவ்பா00:36:1024.93 எம்பி
012 யூசுப்00:25:3317.64 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:10:307.30 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:14:4110.18 எம்பி
029 அல்-அங்கபூட்00:15:1210.53 எம்பி
030 ஆர்-ரம்00:13:219.26 எம்பி
031 லுக்மான்00:09:286.59 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:05:333.90 எம்பி
033 அல் அஹ்ஸாப்00:19:5413.77 எம்பி
034 சபா00:14:119.84 எம்பி
035 ஃபாதிர்00:14:039.75 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:10:197.17 எம்பி
037 அஸ்-சாஃபாத்00:13:459.54 எம்பி
038 வருத்தம்00:11:297.98 எம்பி
039 அஸ்-ஜுமார்00:17:3812.21 எம்பி
040 காஃபிர்00:16:3811.52 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:14:5610.35 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா00:12:218.57 எம்பி
043 அஸ்-ஜுக்ரூஃப்00:13:209.25 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:06:194.43 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:08:095.70 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:09:186.48 எம்பி
047 முஹம்மது00:08:556.22 எம்பி
048 அல்-ஃபாத்00:09:256.56 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:05:263.83 எம்பி
050 கஅஃப்00:06:154.39 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:06:264.51 எம்பி
052 அட்-துர்00:05:584.20 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:06:004.22 எம்பி
054 அல்-கமர்00:06:014.23 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:09:126.41 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:08:386.03 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்00:09:186.48 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:09:226.52 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:09:126.41 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:05:474.06 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:03:462.69 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:02:552.10 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:03:482.71 எம்பி
064-தாகபுன்00:04:403.29 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:05:273.84 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:04:473.38 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:04:553.48 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:04:503.41 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:04:293.18 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:03:502.72 எம்பி
071 நூஹ்00:03:222.40 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:03:542.77 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:03:262.46 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:04:143.00 எம்பி
075 அல்-கியாமா00:02:502.04 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:04:092.95 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்00:03:232.42 எம்பி
078 அன்-நபா00:03:593.75 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:03:303.30 எம்பி
080 அப்பாசா00:02:482.66 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:01:531.82 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:01:301.46 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:03:012.85 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:01:521.80 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:01:571.89 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:081.13 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:141.23 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:01:361.56 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:02:322.41 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:241.37 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:061.10 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:241.37 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:00:450.78 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:270.51 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:380.68 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:101.16 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:320.59 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:01:351.55 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:400.71 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:450.78 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:400.71 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:350.63 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:160.35 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:360.64 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:250.48 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:290.53 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:150.32 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:300.55 எம்பி
110 An-Nasr00:00:230.44 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:250.48 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:140.31 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:141.23 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:01:361.56 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:02:322.41 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:241.37 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:061.10 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:241.37 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:00:450.78 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:270.51 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:380.68 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:101.16 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:320.59 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:01:351.55 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:400.71 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:450.78 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:400.71 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:350.63 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:160.35 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:360.64 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:250.48 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:290.53 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:150.32 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:300.55 எம்பி
110 An-Nasr00:00:230.44 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:250.48 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:140.31 எம்பி

அப்துல் மஜித் ரஹ்மான் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா