அப்துல்லா பாஸ்பர்

001 அல்பதிஹா0:00:490.76MB
002 அல்பகரா1:59:11109.13MB
003 ஆல்இம்ரான்1:11:4865.74MB
004 அன்னிசா1:15:3469.19 எம்.பி.
005 அல்மைதா0:56:2051.58MB
006 அல்அனம்1:01:2556.24 எம்.பி.
007 அல்அராஃப்1:07:0461.42 எம்.பி.
008 அல்அன்பால்0:25:3623.44 எம்.பி.
009 அட்டாவ்பா0:49:0344.91 எம்.பி.
010 யூனுஸ்0:32:2229.65 எம்.பி.
011 ஹட்0:34:4031.75 எம்.பி.
012 யூசுப்0:33:5731.10MB
013 அர்ராட்0:15:1814.02MB
014 இப்ராஹிம்0:16:0614.75MB
015 அல்ஹிஜ்ர்0:11:2610.47 எம்.பி.
016 அன்னல்0:32:1329.51 எம்.பி.
017 அலிஸ்ரா0:29:4027.17 எம்.பி.
018 அல்காஃப்0:29:5927.45 எம்.பி.
019 மரியம்0:18:5717.35MB
020 தாஹா0:24:1822.25MB
021 அல்அன்பியா0:21:3619.78MB
022 அல்ஹஜ்0:25:2223.23 எம்.பி.
023 அல்முமேனூன்0:20:0118.34 எம்.பி.
024 அன்னூர்0:26:0823.94 எம்.பி.
025 அல்ஃபுர்கான்0:17:1415.79MB
026 அஷ்ஷுவாரா0:24:3322.49 எம்.பி.
027 அன்னாம்0:22:4720.86MB
028 அல்காசாஸ்0:27:0324.78MB
029 அல்அங்கபூட்0:18:4517.18 எம்.பி.
030 அர்ரூம்0:15:1313.95MB
031 லுக்மான்0:10:199.45MB
032 அஸ்ஸஜ்தா0:08:037.38 எம்.பி.
033 அல்அஹ்சாப்0:26:1424.03MB
034 சபா0:16:4115.29 எம்.பி.
035 ஃபாத்திர்0:16:1314.85MB
036 யாசீன்0:14:0412.88MB
037 அஸ்ஸாஃபாட்0:17:3716.13MB
038 சோகம்0:14:3013.28MB
039 அஸ்ஸுமார்0:23:0021.07MB
040 காஃபிர்0:23:4221.71 எம்.பி.
041 புஸ்ஸிலத்0:16:4515.34 எம்.பி.
042 அஷ்ஷுரா0:17:3616.13MB
043 அஸ்ஸுக்ருஃப்0:16:5315.46MB
044 AdDukhan0:07:316.89MB
045 அல்ஜாதியா0:09:358.79MB
046 அல்அகாஃப்0:11:4910.82MB
047 முஹம்மது0:11:0210.11 எம்.பி.
048 அல்பாத்0:11:3010.54MB
049 அல்ஹுஜ்ராத்0:07:126.60 எம்.பி.
050 காஃப்0:07:457.11MB
051 ஆத்தரியத்0:07:026.44MB
052 அட்டூர்0:06:295.94MB
053 அன்னாஜ்0:07:026.45MB
054 அல்காமர்0:07:336.93MB
055 அர்ரஹ்மான்0:09:078.36 எம்.பி.
056 அல்வாக்கியா0:09:238.60 எம்.பி.
057 அல்ஹாடிட்0:11:1910.37 எம்.பி.
058 அல்முஜாடிலா0:09:088.38 எம்.பி.
059 அல்ஹாஷ்ர்0:08:568.19MB
060 அல்மும்தாஹினா0:06:596.41MB
061 அஸ்ஸாஃப்0:04:133.87MB
062 அல்ஜுமுவா0:03:303.21 எம்.பி.
063 அல்முனாஃபிகூன்0:03:553.59MB
064 அட்டகாபூன்0:04:374.23MB
065 அட்டலாக்0:05:335.09MB
066 அட்டாஹ்ரிம்0:05:094.73MB
067 அல்முல்க்0:05:585.47MB
068 அல்கலாம்0:05:425.23MB
069 அல்ஹாகா0:06:496.25MB
070 அல்மாரிஜ்0:05:194.88MB
071 நூ0:04:234.02MB
072 அல்ஜின்0:05:134.78MB
073 அல்முசம்மில்0:03:503.52MB
074 அல்முதத்தீர்0:05:074.69MB
075 அல்கியாமா0:03:293.20MB
076 அலின்சன்0:04:434.32MB
077 அல்முர்சலத்0:04:003.68MB
078 அன்னாபா0:03:403.37MB
079 அன்னசியாட்0:03:493.50MB
080 அபாசா0:03:002.75MB
081 அட்டக்வீர்0:02:001.84MB
082 AlInfitar0:01:341.44MB
083 அல்முட்டாஃபிஃபின்0:03:253.14MB
084 அல்இன்ஷிகாக்0:02:011.85MB
085 அல்புரூஜ்0:02:102.00 எம்.பி.
086 அட்டாரிக்0:01:171.19MB
087 அல்அலா0:01:211.24MB
088 அல்காஷியா0:01:551.77MB
089 அல்ஃபாஜ்ர்0:02:542.66MB
090 அல்பாலாட்0:01:351.46MB
091 அஷ்ஷாம்ஸ்0:01:101.07MB
092 அல்லெயில்0:01:291.36MB
093 AdDhuha0:00:540.83MB
094 அல்இன்ஷிரா0:00:330.52MB
095 அட்டின்0:00:430.67MB
096 அல்அலக்0:01:241.28MB
097 அல்காட்ர்0:00:370.58MB
098 அல்பாயினா0:01:541.74MB
099 அஸ்ஸல்சலா0:00:500.77MB
100 அல்அதியாத்0:00:560.87MB
101 அல்காரியா0:00:500.77MB
102 அட்டகதூர்0:00:410.64MB
103 அல்அஸ்ர்0:00:240.38MB
104 அல்ஹுமாசா0:00:460.71MB
105 அல்ஃபில்0:00:330.52MB
106 குரைஷ்0:00:300.47MB
107 அல்மவுன்0:00:370.58MB
108 அல்காதர்0:00:180.29MB
109 அல்காஃபிரூன்0:00:370.57MB
110 அன்னாஸ்ர்0:00:280.43MB
111 அல்மசாத்0:00:320.50MB
112 அலிக்லாஸ்0:00:180.29MB
113 அல்பாலக்0:00:290.45MB
114 அன்னாஸ்0:00:400.62MB

அப்துல்லா பாஸ்பர் பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

அப்துல்லா அல்கைல் பாஸ்பர் 1381 ஹிஜ்ராவில் பிறந்தார். 1406 ஹிஜ்ராவில் ஜெட்டாவில் உள்ள கிங் அஜீஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற ஷேக், 1412 ஹிஜ்ராவில் உம் அல் குரா பல்கலைக்கழகத்தில் ஃபிக் மற்றும் உசூலில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார். அவர் அங்கு நிற்கவில்லை, 1419 ஹிஜ்ராவில் ஃபிக்கில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார்.

அப்துல்லா அல்கைல் பாஸ்பர் 1381 ஹிஜ்ராவில் பிறந்தார். 1406 ஹிஜ்ராவில் ஜெட்டாவில் உள்ள கிங் அஜீஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற ஷேக், 1412 ஹிஜ்ராவில் உம் அல் குரா பல்கலைக்கழகத்தில் ஃபிக் மற்றும் உசூலில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார். அவர் அங்கு நிற்கவில்லை, 1419 ஹிஜ்ராவில் ஃபிக்கில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார்.

ஜெட்டாவில் நடந்த ரமலான் குர்ஆன் பாராயண இரவுகளில் அவர் ஒரு கரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டார். கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளபடி, அப்துல்லா பாஸ்பர் தனது தொழில் வாழ்க்கையின் தொடக்கத்திலிருந்து பல பதவிகளையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றார்:

  1. ஜெட்டாவில் மஸ்ஜித் மன்சூர் எல் ஷாபியின் இமாம்
  2. கிங் அப்துல் அஜீஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் அறிஞர் சங்க உறுப்பினர்
  3. குர்ஆன் ஆய்வுகள் மற்றும் கற்றல் சர்வதேச லீக்கின் பொதுச் செயலாளர் [தஹ்ஃபித் அல் குர்ஆன்].
  4. அவர் குர்ஆனை நான்கு முறை மீண்டும் எழுதினார்
  5. விழிப்புணர்வை உருவாக்க மாநாடுகளை ஏற்பாடு செய்தல்
  6. முஸ்லீம் உலக லீக்கோடு இணைந்து புனித குர்ஆன் நினைவாற்றலுக்கான சர்வதேச நிகழ்வின் தலைவர்.

மேற்கூறியவற்றைத் தவிர, ஷேக் ஒரு தீவிர எழுத்தாளர். அவரது படைப்புகளில் சூரா அல் பாத்திஹா [அல் ஃபாத்திஹா பற்றிய தியானங்கள்] மற்றும் சூரா அல் பகாரா, குர்ஆன் நிர்வாகத்தின் விளக்குகள், சூரத் யூசுப்பின் அடையாளங்களுடன் ஒரு பயணம், ரமலான்: வசனங்கள் மற்றும் உண்மைகள், அல் செடிக் வாழ்க்கை வரலாறு, ஆன்மாவின் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பல .

இவரைத் தவிர, பயங்கரவாதம், வறுமை மற்றும் பிற சமூகப் பிரச்சினைகள் போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளில் விரிவுரைகளையும், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்துகிறார்.

ta_LKTamil
001 அல்பதிஹா