அஹ்மத் அல்னுஃபைஸ்

001 அல்-பாத்திஹா00:01:001.01 எம்பி
002 அல்-பகாரா02:16:04124.66 எம்பி
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:20:0073.34 எம்பி
004 ஆன்-நிசா01:25:4078.52MB
005 அல்-மா-இடா01:05:1459.82 எம்பி
006 அல்-அனாம்01:10:5264.98MB
007 அல்-அராஃப்01:19:3272.92MB
008 அல்-அன்ஃபால்00:28:2626.13 எம்பி
009 அ-தவ்பா00:58:3653.75 எம்பி
010 யூனுஸ்00:42:1838.83 எம்பி
011 ஹட்00:44:3040.84 எம்பி
012 யூசுப்00:42:3639.10 எம்பி
013 ஆர்-ராட்0:20:5519.25 எம்பி
014 இப்ராஹிம்00:21:0819.44 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:17:0215.70 எம்பி
016 ஆன்-நாஹ்ல்00:44:1240.56MB
017 அல்-இஸ்ரா00:36:3033.52 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்00:36:3933.65 எம்பி
019 மர்யம்00:21:1019.47 எம்பி
020 தா-ஹா00:30:5928.47 எம்பி
021 அல்-அன்பியா00:32:0029.39MB
022 அல்-ஹஜ்00:28:2926.17MB
023 அல்-முமினூன்00:27:4625.52 எம்பி
024 அந்-நூர்00:32:2429.75 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:23:4721.87 எம்பி
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:32:0929.54 எம்பி
027 ஆன்-நம்ல்00:28:4226.38 எம்பி
028 அல்-காசாஸ்00:34:3631.77 எம்பி
029 அல்-அங்கபூட்00:24:0422.12 எம்பி
030 ஆர்-ரம்00:19:3618.05 எம்பி
031 லுக்மான்00:13:1212.18 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:09:398.93 எம்பி
033 அல் அஹ்ஸாப்00:30:1327.76 எம்பி
034 சபா00:24:1122.24 எம்பி
035 ஃபாதிர்00:18:3017.04 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:17:3016.12 எம்பி
037 அஸ்-சாஃபாத்00:26:1924.20 எம்பி
038 வருத்தம்00:20:2118.73 எம்பி
039 அஸ்-ஜுமார்00:30:4828.29 எம்பி
040 காஃபிர்00:29:0826.77 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:19:1817.77 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா00:20:4919.16 எம்பி
043 அஸ்-ஜுக்ரூஃப்00:23:1521.38 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:10:339.75 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:12:0511.15 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:15:5514.68 எம்பி
047 முஹம்மது00:12:2711.50 எம்பி
048 அல்-ஃபாத்00:12:2911.52 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:08:367.97 எம்பி
050 கஅஃப்00:11:1410.37 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:09:298.78 எம்பி
052 அட்-துர்00:07:417.13 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:08:247.79 எம்பி
054 அல்-கமர்0:08:027.46 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:10:189.53 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:09:489.06 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்00:15:1814.11 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:11:2010.47 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:11:5511.01 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:09:118.51 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:05:285.10 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:04:544.59 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:04:354.30 எம்பி
064-தாகபுன்00:06:215.91 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:07:026.54 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:06:336.09 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:07:266.90 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:07:236.86 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:07:417.13 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:05:335.18 எம்பி
071 நூஹ்00:05:295.12 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:05:285.10 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:04:424.39 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:06:496.34 எம்பி
075 அல்-கியாமா00:04:143.97 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:05:144.89 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்00:05:445.34 எம்பி
078 அன்-நபா00:05:074.78 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:04:424.41 எம்பி
080 அப்பாசா00:03:553.68 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:02:452.61 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:02:272.34 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:474.47 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:452.61 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:03:022.87 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:521.80 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:461.72 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:02:322.42 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:433.51 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:591.92 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:301.47 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:501.77 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:01:101.16 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:440.77 எம்பி
095 அட்-டின்00:01:081.13 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:361.56 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:470.81 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:02:021.95 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:01:041.07 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:01:201.32 எம்பி
101 அல்-கரியா00:01:051.08 எம்பி
102-டகத்தூர்00:01:031.06 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:270.51 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:560.95 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:480.83 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:430.76 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:591.00 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:240.46 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:500.86 எம்பி
110 An-Nasr00:00:390.68 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:390.69 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:230.45 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:390.69 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:490.84 எம்பி

About Ahmad Alnufais

நாடு: குவைத்

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா