அஹ்மத் தலேப் ஹமீத்

022 அல்-ஹஜ்00:21:134.95MB
025 அல்-ஃபுர்கான்00:18:304.33MB
034 சபா00:18:194.29 எம்.பி.
035 ஃபாத்திர்00:11:232.70MB
036 யா-பார்த்தேன்00:15:573.75MB
041 புஸ்ஸிலத்00:17:284.09MB
044 ஆத்-துகான்00:06:215.90MB
046 அல்-அஹ்காஃப்00:13:203.15MB
047 முஹம்மது00:11:272.71MB
051 ஆத்-தரியத்00:08:212.01MB
052 அட்-டூர்00:07:521.89MB
053 அன்-நஜ்ம்00:06:563.27MB
054 அல்-கமர்00:08:202.00 எம்.பி.
058 அல்-முஜாடிலா00:09:442.32 எம்.பி.
059 அல்-ஹஷ்ர்00:10:462.56MB
060 அல்-மும்தாஹினா00:07:551.91MB
061 அஸ்-சாஃப்00:05:225.00MB
062 அல்-ஜுமுவா00:04:374.32MB
063 அல்-முனாபிகூன்00:05:151.30 எம்.பி.
064 அட்-தாகாபூன்00:05:031.25MB
065 அட்-தலாக்00:05:551.45MB
070 அல்-மரிஜ்00:05:535.49MB
071 நூ00:05:565.54MB
072 அல்-ஜின்00:05:184.95MB
073 அல்-முஸம்மில்00:03:413.47MB
074 அல்-முத்தத்தீர்00:04:284.19MB
075 அல்-கியாமா00:02:592.83MB
076 அல்-இன்சன்00:04:284.19MB
077 அல் முர்சலத்00:04:354.29 எம்.பி.
078 அன்-நபா00:05:094.82MB
079 அன்-நாசியாட்00:04:234.11MB
080 அபாசா00:03:270.89MB
081 அட்-தக்வீர்00:02:530.76MB
082 அல்-இன்பிடார்00:02:192.22 எம்.பி.
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:471.19MB
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:410.71MB
085 அல் புரோஜ்00:03:193.14MB
086 அட்-தாரிக்00:01:551.84MB
088 அல்-காஷியா00:02:130.60MB
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:02:342.44 எம்.பி.
090 அல்-பாலாத்00:01:291.45MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:081.13MB
092 அல்-லெயில்00:01:281.44MB
093 ஆத்-துஹா00:00:500.86MB
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:300.55MB
095 அட்-டின்00:00:430.76MB
096 அல்-அலக்00:01:201.32MB
097 அல்-கத்ர்00:00:330.60MB
098 அல்-பேயினா00:01:501.78MB
099 அஸ்-ஸல்சலா00:01:031.06MB
100 அல்-ஆதியாத்00:01:130.37MB
101 அல்-கரியா00:01:051.08MB
102 அட்-தகாதூர்00:01:000.32MB
103 அல்-அஸ்ர்00:00:290.21MB
104 அல்-ஹுமாசா00:01:010.33MB
105 அல்-ஃபில்00:00:460.27MB
106 குரைஷ்00:00:400.25MB
107 அல்-ம un ன்00:00:490.28MB
108 அல்-க ut தர்00:00:250.19MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:350.23MB
111 அல் மசாத்00:00:420.26MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:350.23MB
114 அன்-நாஸ்00:00:450.27MB

அஹ்மத் தலேப் ஹமீத் பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

ta_LKTamil
022 அல்-ஹஜ்