அனஸ் அல்மிமான்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:440.77MB
002 அல்-பகரா01:52:13102.83MB
005 அல்-மா-இடா00:50:4946.62MB
012 யூசுப்00:33:1630.55MB
013 அர்-ராட்00:14:5413.74MB
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:12:2111.41 எம்.பி.
017 அல்-இஸ்ரா00:30:2227.89 எம்.பி.
018 அல்-கஹ்ஃப்00:28:4026.34 எம்.பி.
019 மரியம்00:17:3316.17 எம்.பி.
020 தா-ஹா00:22:5821.12MB
022 அல்-ஹஜ்00:22:1920.53MB
025 அல்-ஃபுர்கான்00:15:5214.62MB
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:24:3422.58MB
029 அல்-அங்கபூத்00:19:1317.69MB
030 அர்-ரம்00:15:5414.66MB
031 லுக்மான்00:10:039.30 எம்.பி.
032 அஸ்-சஜ்தா00:08:067.51MB
035 ஃபாத்திர்00:15:1214.02MB
037 அஸ்-சஃபாத்00:18:1616.82MB
038 சோகம்00:14:5013.67MB
039 அஸ்-ஜுமார்00:21:5320.13MB
041 புஸ்ஸிலத்00:16:3215.23 எம்.பி.
044 ஆத்-துகான்00:07:407.12MB
046 அல்-அஹ்காஃப்00:13:0212.02MB
047 முஹம்மது00:10:459.93MB
048 அல்-பாத்00:10:459.94MB
049 அல்-ஹுஜ்ராத்00:07:316.98MB
050 காஃப்00:08:247.78MB
051 ஆத்-தரியத்00:07:507.27 எம்.பி.
052 அட்-டூர்00:06:436.25MB
053 அன்-நஜ்ம்00:06:526.39MB
054 அல்-கமர்00:07:266.91MB
056 அல்-வாகியா00:10:459.94MB
057 அல்-ஹதீத்00:11:4210.81 எம்.பி.
058 அல்-முஜாடிலா00:09:108.49 எம்.பி.
059 அல்-ஹஷ்ர்00:09:328.83MB
060 அல்-மும்தாஹினா00:07:266.90MB
061 அஸ்-சாஃப்00:04:304.22MB
062 அல்-ஜுமுவா00:03:443.52MB
063 அல்-முனாபிகூன்00:04:113.93MB
064 அட்-தாகாபூன்00:04:494.50MB
065 அட்-தலாக்00:05:365.23MB
066 அட்-தஹ்ரிம்00:05:194.96MB
067 அல்-முல்க்00:06:205.90MB
068 அல்-கலாம்00:06:466.30 எம்.பி.
069 அல்-ஹக்கா00:06:065.68MB
070 அல்-மரிஜ்00:05:094.81MB
071 நூ00:04:394.35MB
072 அல்-ஜின்00:05:265.07MB
073 அல்-முஸம்மில்00:04:244.12MB
074 அல்-முத்தத்தீர்00:05:435.33MB
075 அல்-கியாமா00:03:353.38MB
076 அல்-இன்சன்00:05:485.41MB
077 அல் முர்சலத்00:04:334.26MB
078 அன்-நபா00:04:063.84MB
079 அன்-நாசியாட்00:03:543.67MB
080 அபாசா00:03:163.09MB
081 அட்-தக்வீர்00:02:232.28 எம்.பி.
082 அல்-இன்பிடார்00:02:001.93MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:143.97MB
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:332.43MB
085 அல் புரோஜ்00:02:502.69MB
086 அட்-தாரிக்00:01:341.52MB
087 அல்-ஆலா00:01:391.61MB
088 அல்-காஷியா00:02:182.21 எம்.பி.
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:333.34MB
090 அல்-பாலாத்00:01:451.71MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:161.26MB
092 அல்-லெயில்00:01:441.68MB
093 ஆத்-துஹா00:01:031.05MB
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:410.73MB
095 அட்-டின்00:01:021.04MB
096 அல்-அலக்00:01:331.51MB
097 அல்-கத்ர்00:00:470.81MB
098 அல்-பேயினா00:02:041.99MB
099 அஸ்-ஸல்சலா00:00:580.98MB
100 அல்-ஆதியாத்00:01:061.10MB
101 அல்-கரியா00:01:061.11MB
102 அட்-தகாதூர்00:00:560.95MB
103 அல்-அஸ்ர்00:00:280.52MB
104 அல்-ஹுமாசா00:01:021.04MB
105 அல்-ஃபில்00:00:450.78MB
106 குரைஷ்00:00:400.70MB
107 அல்-ம un ன்00:00:540.92MB
108 அல்-க ut தர்00:00:260.49MB
109 அல்-காபிரூன்00:00:530.91MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:330.60MB
111 அல் மசாத்00:00:440.76MB
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:240.46MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:350.63MB
114 அன்-நாஸ்00:00:480.83MB

அனஸ் அல்மிமான் பற்றி

நாடு:

ta_LKTamil
001 அல்-பாத்திஹா