பத்ர் அல் அலி

001 அல்-பாத்திஹா00:00:461.76MB
002 அல்-பகரா02:11:14300.47 எம்.பி.
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:16:26175.04MB
004 அன்-நிசா01:16:37175.44 எம்.பி.
005 அல்-மா-இடா00:57:13131.04MB
006 அல்-அனாம்01:03:44145.98MB
007 அல்-அராஃப்01:08:12156.19 எம்.பி.
008 அல்-அன்ஃபால்00:25:4358.96 எம்.பி.
009 அட்-தவ்பா00:50:48116.37 எம்.பி.
010 யூனுஸ்00:39:2490.29 எம்.பி.
011 ஹட்00:25:5159.27 எம்.பி.
012 யூசுப்00:38:5689.22 எம்.பி.
013 அர்-ராட்00:18:4943.18MB
014 இப்ராஹிம்00:18:5343.32MB
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:14:5534.25 எம்.பி.
016 அன்-நல்0:39:2590.33MB
017 அல்-இஸ்ரா00:32:1774.00MB
018 அல்-கஹ்ஃப்00:32:3274.57MB
019 மரியம்00:20:2946.98MB
020 தா-ஹா00:27:1662.52MB
021 அல்-அன்பியா00:20:5748.05MB
022 அல்-ஹஜ்00:27:2262.73MB
023 அல்-முமினூன்00:23:1553.31MB
024 அன்-நூர்00:29:1567.05MB
025 அல்-ஃபுர்கான்00:18:3642.67MB
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:27:2762.91 எம்.பி.
027 அன்-நம்00:24:5857.25MB
028 அல்-கசாஸ்00:30:3970.23 எம்.பி.
029 அல்-அங்கபூத்00:21:2649.14MB
030 அர்-ரம்00:18:1141.73MB
031 லுக்மான்00:11:1925.99MB
032 அஸ்-சஜ்தா00:08:2919.53MB
033 அல்-அஹ்ஸாப்00:27:5664.03MB
034 சபா00:18:2642.29 எம்.பி.
035 ஃபாத்திர்00:16:5138.67 எம்.பி.
036 யா-பார்த்தேன்00:15:3135.61 எம்.பி.
037 அஸ்-சஃபாத்00:21:1648.76 எம்.பி.
038 சோகம்00:16:5838.92MB
039 அஸ்-ஜுமார்00:25:3658.69MB
040 காஃபிர்00:26:1160.04MB
041 புஸ்ஸிலத்00:18:0041.30 எம்.பி.
042 ஆஷ்-ஷுரா00:18:2742.32MB
043 ஆஸ்-ஜுக்ருஃப்0:19:0943.91MB
044 ஆத்-துகான்00:07:5918.35 எம்.பி.
045 அல்-ஜாதியா00:10:5325.02MB
046 அல்-அஹ்காஃப்00:13:5231.82MB
047 முஹம்மது00:11:3126.44 எம்.பி.
048 அல்-பாத்00:11:5727.45 எம்.பி.
049 அல்-ஹுஜ்ராத்00:08:0818.72MB
050 காஃப்00:08:2419.34 எம்.பி.
051 ஆத்-தரியத்00:08:0918.76 எம்.பி.
052 அட்-டூர்00:07:1916.84MB
053 அன்-நஜ்ம்00:07:3517.45MB
054 அல்-கமர்00:07:3417.42 எம்.பி.
055 அர்-ரஹ்மான்00:09:5122.63MB
056 அல்-வாகியா00:09:5622.82MB
057 அல்-ஹதீத்00:12:2228.39 எம்.பி.
058 அல்-முஜாடிலா00:10:1223.44 எம்.பி.
059 அல்-ஹஷ்ர்00:10:1223.45 எம்.பி.
060 அல்-மும்தாஹினா00:07:5218.09MB
061 அஸ்-சாஃப்00:04:4110.82MB
062 அல்-ஜுமுவா00:03:559.07MB
063 அல்-முனாபிகூன்00:04:119.66MB
064 அட்-தாகாபூன்00:05:1512.10MB
065 அட்-தலாக்00:06:1314.32 எம்.பி.
066 அட்-தஹ்ரிம்00:06:0213.90MB
067 அல்-முல்க்00:06:5615.98MB
068 அல்-கலாம்00:06:5916.08MB
069 அல்-ஹக்கா00:06:1114.25MB
070 அல்-மரிஜ்00:04:5511.36 எம்.பி.
071 நூ00:04:5911.50 எம்.பி.
072 அல்-ஜின்00:06:0113.88MB
073 அல்-முஸம்மில்00:04:4110.80 எம்.பி.
074 அல்-முத்தத்தீர்00:05:3812.98MB
075 அல்-கியாமா00:03:498.81MB
076 அல்-இன்சன்00:05:4213.15MB
077 அல் முர்சலத்00:04:5311.25MB
078 அன்-நபா00:04:3710.68MB
079 அன்-நாசியாட்00:04:139.75MB
080 அபாசா00:03:267.96MB
081 அட்-தக்வீர்00:02:275.72MB
082 அல்-இன்பிடார்00:01:584.62MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:2410.18 எம்.பி.
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:255.62MB
085 அல் புரோஜ்00:02:406.19MB
086 அட்-தாரிக்00:01:293.48MB
087 அல்-ஆலா00:01:403.90MB
088 அல்-காஷியா00:02:084.97MB
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:087.26 எம்.பி.
090 அல்-பாலாத்00:01:413.95MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:223.24MB
092 அல்-லெயில்00:01:423.98MB
093 ஆத்-துஹா00:01:002.39MB
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:381.55MB
095 அட்-டின்00:00:502.02MB
096 அல்-அலக்00:01:293.51MB
097 அல்-கத்ர்00:00:381.55MB
098 அல்-பேயினா00:01:594.63MB
099 அஸ்-ஸல்சலா00:00:522.09MB
100 அல்-ஆதியாத்00:00:582.32 எம்.பி.
101 அல்-கரியா00:00:522.07MB
102 அட்-தகாதூர்00:00:461.85MB
103 அல்-அஸ்ர்00:00:230.99MB
104 அல்-ஹுமாசா00:00:461.85MB
105 அல்-ஃபில்00:00:371.52MB
106 குரைஷ்00:00:311.28MB
107 அல்-ம un ன்00:00:391.60MB
108 அல்-க ut தர்00:00:190.82MB
109 அல்-காபிரூன்00:00:341.39MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:301.24MB
111 அல் மசாத்00:00:301.26MB
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:180.76MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:291.22MB
114 அன்-நாஸ்00:00:381.54MB

பத்ர் அல் அலி பற்றி

நாடு:

ta_LKTamil
001 அல்-பாத்திஹா