பந்தர் பலீலா

001 அல்-பாத்திஹா0:00:440.67 எம்பி
002 அல்-பகாரா1:45:2824.15 எம்பி
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:01:2625.20 எம்பி
004 ஆன்-நிசா01:09:1628.35 எம்பி
005 அல்-மா-இடா00:48:3220.04 எம்பி
006 அல்-அனாம்00:55:2322.78 எம்பி
007 அல்-அராஃப்00:59:4824.55 எம்பி
008 அல்-அன்ஃபால்0:29:0710.00 எம்பி
009 அ-தவ்பா0:55:3619.09 எம்பி
010 யூனுஸ்0:42:2114.55 எம்பி
011 ஹட்0:44:5210.27 எம்பி
012 யூசுப்0:37:2812.87 எம்பி
013 ஆர்-ராட்00:20:458.91 எம்பி
014 இப்ராஹிம்0:22:267.71 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்0:14:453.38 எம்பி
016 ஆன்-நாஹ்ல்0:46:1210.58 எம்பி
017 அல்-இஸ்ரா00:37:3315.64 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்0:26:516.15 எம்பி
019 மர்யம்0:18:016.19 எம்பி
020 தா-ஹா0:26:466.13 எம்பி
021 அல்-அன்பியா0:25:335.85 எம்பி
022 அல்-ஹஜ்0:22:517.85 எம்பி
023 அல்-முமினூன்0:22:555.25 எம்பி
024 அந்-நூர்0:27:226.27 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:18:598.20 எம்பி
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:24:2110.35 எம்பி
027 ஆன்-நம்ல்0:28:176.48 எம்பி
028 அல்-காசாஸ்00:23:5710.19 எம்பி
029 அல்-அங்கபூட்00:20:118.69 எம்பி
030 அறைகள்0:19:306.70 எம்பி
031 லுக்மான்0:11:552.73 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா0:07:332.60 எம்பி
033 அல் அஹ்ஸாப்0:28:4326.30 எம்பி
034 சபா0:19:214.44 எம்பி
035 ஃபாதிர்0:18:1716.74 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்0:19:114.40 எம்பி
037 அஸ்-சாஃபாத்00:20:129.84 எம்பி
038 வருத்தம்0:14:2113.14 எம்பி
039 அஸ்-ஜுமார்00:27:0012.96 எம்பி
040 காஃபிர்0:25:0522.97 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்0:19:4418.08 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா0:17:4716.29 எம்பி
043 அஸ்-ஜுக்ரூஃப்00:14:047.04 எம்பி
044 ஆட்-துகான்0:07:542.72 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா0:09:519.02 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்0:13:5012.68 எம்பி
047 முஹம்மது00:11:365.91 எம்பி
048 அல்-ஃபாத்0:11:0910.21 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்0:08:091.87 எம்பி
050 கஅஃப்0:08:513.04 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:07:554.23 எம்பி
052 அட்-துர்0:06:526.30 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்0:06:426.13 எம்பி
054 அல்-கமர்0:06:506.27 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்0:10:312.41 எம்பி
056 அல்-வாகியா0:08:107.49 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்0:13:3512.44 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா0:10:269.56 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்0:08:548.16 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா0:06:476.22 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்0:04:254.06 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா0:03:323.24 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்0:04:374.23 எம்பி
064-தாகபுன்0:05:315.06 எம்பி
065 அட்-தலாக்0:06:305.96 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்0:06:225.83 எம்பி
067 அல்-முல்க்0:06:421.54 எம்பி
068 அல்-கலாம்0:06:4512.35 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா0:07:5314.45 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்0:05:411.96 எம்பி
071 நூஹ்0:04:197.91 எம்பி
072 அல்-ஜின்0:04:569.03 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்0:04:498.82 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்0:05:4810.64 எம்பி
075 அல்-கியாமா0:03:591.37 எம்பி
076 அல்-இன்சான்0:05:061.76 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்0:04:207.94 எம்பி
078 அன்-நபா00:03:502.36 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்0:03:503.52 எம்பி
080 அப்பாசா0:03:122.94 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்0:02:520.99 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்0:02:200.81 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:462.78 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:101.59 எம்பி
085 அல் புரோஜ்0:03:071.08 எம்பி
086 அட்-தாரிக்0:01:420.59 எம்பி
087 அல்-ஆலா0:01:500.63 எம்பி
088 அல்-காஷியா0:02:180.80 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்0:03:301.21 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:571.49 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:291.27 எம்பி
092 அல்-லைல்0:01:580.46 எம்பி
093 ஆட்-துஹா0:01:170.30 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா0:00:420.17 எம்பி
095 அட்-டின்0:00:560.22 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:171.19 எம்பி
097 அல்-கத்ர்0:00:460.18 எம்பி
098 அல்-பாய்னா0:02:350.89 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா0:01:020.36 எம்பி
100 அல்-அடியத்0:01:070.39 எம்பி
101 அல்-கரியா0:01:020.36 எம்பி
102-டகத்தூர்0:00:540.31 எம்பி
103 அல்-அஸர்0:00:250.10 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா0:00:570.22 எம்பி
105 அல்-ஃபில்0:00:410.16 எம்பி
106 குறைஷிகள்0:00:350.14 எம்பி
107 அல்-ம .ன்0:00:490.19 எம்பி
108 அல்-கவுதர்0:00:220.09 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்0:00:460.18 எம்பி
110 An-Nasr0:00:310.13 எம்பி
111 அல்-மசாட்0:00:360.14 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்0:00:180.07 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:320.84 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:380.89 எம்பி

பந்தர் பலீலா பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

பந்தர் பலீலா 1975 இல் சவுதி அரேபியாவின் மக்காவில் பிறந்தார். பண்டார் பின் அப்துல்அஜிஸ் பின் சிராஜ் பின் அப்துல் மாலிக் பலீலா புனித குர்ஆனின் ஆத்மார்த்தமான மற்றும் இதயப்பூர்வமான பாராயணங்களால் வகைப்படுத்தப்பட்ட மிகச் சிறந்த மற்றும் புகழ்பெற்ற ஷேக்குகளில் ஒருவராக உயர்ந்து நிற்கிறார்.

இஸ்லாமிய ஷரீஆ பற்றிய ஆழமான நுண்ணறிவை சேகரிப்பதற்காக, ஷேக் பண்டார் அப்துல் அஜீஸ் உம்மு அல் குரா பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார், அங்கிருந்து அவர் 2002 இல் அல்-ஃபிக்ஹாவில் ஷரியா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இஸ்லாமிய ஆய்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றார். டி 2008 ஆம் ஆண்டில் அதே.

ஷேக் பண்டார் பலிலா "அல் ஹராம் அல் மக்கி அல் ஷெரீப்" இன் நிறுவனத்தில் அல்-ஃபிக் கற்றுக்கொடுத்தார், மேலும் "அல் தைஃப்" பல்கலைக்கழகத்தில் ஷரியாவில் பேராசிரியராக பணியாற்றினார்.

அவர் மெக்காவின் அல் அஸீசியாவில் உள்ள அல் அமிரா நூஃப் மசூதியில் இமாமாக தொழுகையை வழிநடத்துகிறார்.

தற்காலிக அடிப்படையில் ரமழானில் மஸ்ஜித் அல் ஹராமில் உள்ள தாராவீஹ் முன்னணிக்கு நியமிக்கப்பட்ட பிறகு, அவருக்கு 2013 ஆம் ஆண்டில் அதற்கான நிரந்தரத் தொகை வழங்கப்பட்டது.

2016 ஆம் ஆண்டில் எச்ஹெச் ராஜா சல்மானால் அதிகாரப்பூர்வமாக அரச அரசாணை வெளியிடப்பட்ட பிறகு, ஷேக் பலீலா இஸ்தம் பிரார்த்தனையின் இமாம் மற்றும் கத்தீப் ஆகியோரின் முன்னணி பதவிக்கு மதிப்பளிக்கப்பட்டார்.

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா