சேக்னா அவுல்ட் சையத் எல் ஹஜ்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:360.23 எம்பி
002 அல்-பகாரா01:41:3823.36 எம்பி
003 ஆல்-இ-இம்ரான்00:58:3913.52 எம்பி
004 ஆன்-நிசா01:06:1430.41 எம்பி
005 அல்-மா-இடா00:46:0610.65 எம்பி
006 அல்-அனாம்00:51:1111.81 எம்பி
007 அல்-அராஃப்00:55:5112.88 எம்பி
008 அல்-அன்ஃபால்00:21:325.02 எம்பி
009 அ-தவ்பா00:44:2010.24 எம்பி
010 யூனுஸ்00:28:366.64 எம்பி
011 ஹட்00:32:397.57 எம்பி
012 யூசுப்00:31:367.33 எம்பி
014 இப்ராஹிம்00:14:283.41 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:11:312.73 எம்பி
017 அல்-இஸ்ரா00:25:476.00 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்00:27:376.42 எம்பி
019 மர்யம்00:16:243.85 எம்பி
020 தா-ஹா00:23:055.38 எம்பி
021 அல்-அன்பியா00:18:104.25 எம்பி
023 அல்-முமினூன்00:18:384.36 எம்பி
024 அந்-நூர்00:25:465.99 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:15:163.59 எம்பி
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:22:375.27 எம்பி
028 அல்-காசாஸ்00:22:555.34 எம்பி
030 ஆர்-ரம்00:14:223.38 எம்பி
031 லுக்மான்00:08:472.10 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:06:231.56 எம்பி
033 அல் அஹ்ஸாப்00:23:365.50 எம்பி
034 சபா00:13:543.28 எம்பி
035 ஃபாதிர்00:12:052.86 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:12:112.88 எம்பி
037 அஸ்-சாஃபாத்00:15:543.74 எம்பி
038 வருத்தம்00:12:152.90 எம்பி
039 அஸ்-ஜுமார்00:20:194.74 எம்பி
040 காஃபிர்00:20:544.88 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:14:123.35 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா00:14:443.47 எம்பி
043 அஸ்-ஜுக்ரூஃப்00:15:193.60 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:06:201.54 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:08:312.04 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:10:302.50 எம்பி
047 முஹம்மது00:09:072.18 எம்பி
048 அல்-ஃபாத்00:09:202.23 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:05:551.45 எம்பி
050 கஅஃப்00:05:571.46 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:06:151.53 எம்பி
052 அட்-துர்00:05:411.39 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:06:151.53 எம்பி
054 அல்-கமர்00:06:241.56 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:07:381.84 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:07:311.82 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்00:10:102.42 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:08:071.95 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:07:311.82 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:06:261.57 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:03:410.94 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:03:080.81 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:03:170.85 எம்பி
064-தாகபுன்00:04:191.08 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:05:151.30 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:05:061.26 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:05:231.33 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:05:171.30 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:04:451.18 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:04:001.01 எம்பி
071 நூஹ்00:03:500.97 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:04:391.16 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:03:310.90 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:04:441.18 எம்பி
075 அல்-கியாமா00:02:590.78 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:04:361.15 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்00:03:480.97 எம்பி
078 அன்-நபா00:03:390.93 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:03:340.91 எம்பி
080 அப்பாசா00:02:490.74 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:02:010.56 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:01:340.45 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:03:220.87 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:010.56 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:030.57 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:150.38 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:320.45 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:01:590.55 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:02:490.74 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:350.46 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:150.38 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:310.44 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:00:520.29 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:290.21 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:410.25 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:230.41 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:320.22 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:01:450.50 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:520.29 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:490.28 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:450.27 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:340.22 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:190.17 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:380.24 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:270.20 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:230.18 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:310.21 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:150.15 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:300.21 எம்பி
110 An-Nasr00:00:250.19 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:270.20 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:150.15 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:240.19 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:270.20 எம்பி

சேக்னா அவுல்ட் சையத் எல் ஹஜ் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா