தர்விஷ் ஃபராஜ் தர்விஷ் அல் அட்டார்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:420.74 எம்பி
002 அல்-பகாரா02:06:24115.82 எம்பி
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:15:2969.20 எம்பி
004 ஆன்-நிசா01:15:3269.25 எம்பி
005 அல்-மா-இடா01:02:2157.18 எம்பி
006 அல்-அனாம்01:02:4257.50 எம்பி
007 அல்-அராஃப்01:07:0061.44 எம்பி
008 அல்-அன்ஃபால்00:27:4925.56 எம்பி
009 அ-தவ்பா00:50:1846.14 எம்பி
010 யூனுஸ்00:36:5333.86 எம்பி
011 ஹட்00:37:4634.67 எம்பி
012 யூசுப்00:37:2334.32 எம்பி
013 ஆர்-ராட்00:18:0916.72 எம்பி
014 இப்ராஹிம்00:17:3916.26 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:14:3113.38 எம்பி
017 அல்-இஸ்ரா00:32:3829.97 எம்பி
016 ஆன்-நாஹ்ல்00:37:1034.12 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்00:32:5030.15 எம்பி
019 மர்யம்00:23:0421.21 எம்பி
020 தா-ஹா00:29:4527.33 எம்பி
021 அல்-அன்பியா00:24:4422.73 எம்பி
023 அல்-முமினூன்00:23:3621.69 எம்பி
022 அல்-ஹஜ்00:27:4625.52 எம்பி
024 அந்-நூர்00:28:4626.44 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:18:0316.61 எம்பி
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:28:2526.11 எம்பி
027 ஆன்-நம்ல்00:24:3222.56 எம்பி
028 அல்-காசாஸ்00:28:1325.93 எம்பி
029 அல்-அங்கபூட்00:19:4518.17 எம்பி
030 ஆர்-ரம்00:17:1215.84 எம்பி
031 லுக்மான்00:10:239.61 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:07:216.83 எம்பி
033 அல் அஹ்ஸாப்00:26:3624.45 எம்பி
034 சபா00:17:3716.22 எம்பி
035 ஃபாதிர்00:16:1414.95 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:15:3714.39 எம்பி
037 அஸ்-சாஃபாத்00:20:4819.14 எம்பி
038 வருத்தம்00:16:4915.49 எம்பி
039 அஸ்-ஜுமார்00:24:4122.69 எம்பி
040 காஃபிர்00:26:4024.51 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:17:1915.94 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா00:18:5217.37 எம்பி
043 அஸ்-ஜுக்ரூஃப்00:19:3017.95 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:10:209.56 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:08:377.99 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:13:3412.52 எம்பி
047 முஹம்மது00:11:3710.73 எம்பி
048 அல்-ஃபாத்00:12:3211.56 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:07:527.30 எம்பி
050 கஅஃப்00:08:247.79 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:08:217.74 எம்பி
052 அட்-துர்00:07:266.89 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:07:567.35 எம்பி
054 அல்-கமர்00:07:597.40 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:10:179.51 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:10:309.70 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்00:13:1412.21 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:10:249.63 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:10:099.39 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:08:217.75 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:04:284.19 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:03:483.57 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:03:583.73 எம்பி
064-தாகபுன்00:05:174.93 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:06:215.91 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:05:545.50 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:07:116.67 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:07:046.57 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:06:235.94 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:05:275.09 எம்பி
071 நூஹ்00:04:594.66 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:05:595.58 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:04:254.14 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:05:535.48 எம்பி
075 அல்-கியாமா00:03:463.55 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:05:585.57 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்00:04:594.66 எம்பி
078 அன்-நபா00:04:534.56 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:05:054.75 எம்பி
080 அப்பாசா00:04:174.02 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:02:532.73 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:02:021.95 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:143.98 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:382.50 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:352.47 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:381.60 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:461.71 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:02:152.16 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:173.11 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:521.80 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:291.45 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:541.84 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:01:061.11 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:430.76 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:540.93 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:421.65 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:440.77 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:02:031.97 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:570.97 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:01:031.06 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:590.99 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:490.84 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:260.50 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:520.89 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:400.70 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:360.65 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:470.82 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:230.45 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:400.71 எம்பி
110 An-Nasr00:00:340.61 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:370.66 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:250.48 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:340.87 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:360.65 எம்பி

தர்விஷ் ஃபராஜ் தர்விஷ் அல் அட்டார் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா