எஸெடின் அமர்னே

001 அல்-பாத்திஹா00:00:572.26 எம்பி
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:09:5915.75 எம்பி
004 ஆன்-நிசா01:13:5016.63 எம்பி
005 அல்-மா-இடா01:00:0613.55 எம்பி
010 யூனுஸ்00:37:2519.11 எம்பி
011 ஹட்00:39:1420.00 எம்பி
014 இப்ராஹிம்00:16:247.61 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:14:166.63 எம்பி
016 ஆன்-நாஹ்ல்00:38:1917.64 எம்பி
017 அல்-இஸ்ரா00:30:4714.19 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்00:30:4614.18 எம்பி
020 தா-ஹா00:23:2610.82 எம்பி
021 அல்-அன்பியா00:23:4310.95 எம்பி
022 அல்-ஹஜ்00:26:5412.41 எம்பி
024 அந்-நூர்00:26:4912.37 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:18:558.75 எம்பி
027 ஆன்-நம்ல்00:25:5511.96 எம்பி
029 அல்-அங்கபூட்00:20:329.49 எம்பி
030 ஆர்-ரம்00:17:378.16 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:08:464.11 எம்பி
034 சபா00:17:137.98 எம்பி
035 ஃபாதிர்00:15:337.21 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:15:557.38 எம்பி
037 அஸ்-சாஃபாத்00:19:168.92 எம்பி
038 வருத்தம்00:15:417.27 எம்பி
040 காஃபிர்00:24:5811.52 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:17:418.19 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா00:17:508.26 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:07:553.72 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:09:594.66 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:13:066.09 எம்பி
047 முஹம்மது00:11:105.21 எம்பி
048 அல்-ஃபாத்00:10:595.12 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:07:333.55 எம்பி
050 கஅஃப்00:07:563.73 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:07:433.63 எம்பி
052 அட்-துர்00:07:053.34 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:07:283.52 எம்பி
054 அல்-கமர்00:07:513.69 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:10:224.84 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:09:324.46 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:10:034.70 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:09:584.66 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:08:143.86 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:05:022.40 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:04:011.93 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:04:152.04 எம்பி
064-தாகபுன்00:05:152.50 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:06:122.93 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:06:573.28 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:06:573.28 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:06:172.97 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:04:572.36 எம்பி
071 நூஹ்00:05:002.38 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:05:432.71 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:04:192.07 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:05:202.53 எம்பி
075 அல்-கியாமா00:03:211.63 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:05:212.54 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்00:04:049.40 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:03:531.87 எம்பி
080 அப்பாசா00:03:181.60 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:02:251.20 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:01:540.97 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:071.98 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:311.25 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:211.17 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:270.76 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:340.81 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:01:560.98 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:091.53 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:460.91 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:240.74 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:460.91 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:01:020.57 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:360.37 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:520.49 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:270.76 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:460.44 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:02:071.07 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:540.51 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:580.54 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:420.42 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:540.51 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:250.29 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:490.47 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:370.38 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:350.37 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:420.42 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:200.25 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:450.44 எம்பி
110 An-Nasr00:00:290.32 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:350.36 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:190.24 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:300.33 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:361.48 எம்பி

எஸெடின் அமர்னே பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா