ஃபட்ல் ஹசன் அப்பாஸ்

003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:12:1451.98 எம்பி
005 அல்-மா-இடா00:56:2341.22 எம்பி
009 அ-தவ்பா00:51:1337.58 எம்பி
011 ஹட்00:36:2627.60 எம்பி
013 ஆர்-ராட்00:18:0012.97 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:14:0010.36 எம்பி
016 ஆன்-நாஹ்ல்00:33:5425.43 எம்பி
019 மர்யம்00:20:3815.41 எம்பி
021 அல்-அன்பியா00:26:4820.54 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:06:204.49 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:05:013.41 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:371.70 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:451.17 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:02:141.50 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:02:021.49 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:241.04 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:431.28 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:01:110.88 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:500.67 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:371.20 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:370.52 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:02:051.52 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:590.72 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:01:020.75 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:580.76 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:490.62 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:01:040.76 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:310.44 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:480.56 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:310.43 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:340.47 எம்பி
110 An-Nasr00:00:280.41 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:300.43 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:210.33 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:280.42 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:390.49 எம்பி

ஃபட்ல் ஹசன் அப்பாஸ் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
003 ஆல்-இ-இம்ரான்