ஃபஹத் வாசல் அல்முதைரி

001 அல்-பாத்திஹா00:00:400.70 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:09:208.64 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:11:5911.07 எம்பி

ஃபஹத் வாசல் அல்முதைரி பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா