ஃபஹத் அல் குராப்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:430.43 எம்பி
002 அல்-பகாரா01:32:1342.31 எம்பி
003 ஆல்-இ-இம்ரான்00:50:5423.40 எம்பி
006 அல்-அனாம்00:46:3221.40 எம்பி
007 அல்-அராஃப்00:49:4822.89 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:10:535.08 எம்பி
016 ஆன்-நாஹ்ல்00:28:0612.96 எம்பி
017 அல்-இஸ்ரா00:24:5511.50 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்00:23:1710.76 எம்பி
021 அல்-அன்பியா00:23:4210.95 எம்பி
022 அல்-ஹஜ்00:18:268.54 எம்பி
023 அல்-முமினூன்00:21:339.96 எம்பி
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:20:169.37 எம்பி
034 சபா00:11:015.14 எம்பி
035 ஃபாதிர்00:10:334.92 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:11:075.19 எம்பி
040 காஃபிர்00:21:5210.10 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:13:256.24 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா00:13:526.44 எம்பி
050 கஅஃப்00:09:474.57 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:06:072.90 எம்பி
052 அட்-துர்00:05:132.48 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:05:352.65 எம்பி
054 அல்-கமர்00:05:452.73 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:09:404.52 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:09:214.38 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்00:11:315.37 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:07:473.66 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:07:503.68 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:05:452.73 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:03:381.76 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:03:161.59 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:03:061.52 எம்பி
064-தாகபுன்00:04:051.97 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:04:472.29 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:04:172.06 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:08:314.00 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:04:392.22 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:04:462.28 எம்பி
078 அன்-நபா00:03:411.78 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:03:141.57 எம்பி
080 அப்பாசா00:02:261.21 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:01:460.91 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:01:400.86 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:03:141.58 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:011.02 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:151.13 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:050.59 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:140.66 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:01:360.82 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:001.47 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:180.69 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:100.63 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:200.71 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:00:490.47 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:270.30 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:440.43 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:100.63 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:290.32 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:01:370.83 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:460.44 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:520.50 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:410.41 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:380.39 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:180.23 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:340.36 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:310.33 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:220.26 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:320.34 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:120.18 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:300.32 எம்பி
110 An-Nasr00:00:230.27 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:250.28 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:150.21 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:260.30 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:260.30 எம்பி

ஃபஹத் அல் குராப் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா