பைசல் அல் ரசூத்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:450.44 எம்பி
008 அல்-அன்ஃபால்00:25:5511.96 எம்பி
009 அ-தவ்பா00:56:0025.73 எம்பி
020 தா-ஹா00:25:3511.81 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:17:358.15 எம்பி
038 வருத்தம்00:14:516.90 எம்பி

பைசல் அல் ரசூத் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா