இப்ராஹீம் அல் மர்சுகி

031 லுக்மான்00:14:566.93 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:11:025.14 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:10:034.70 எம்பி

இப்ராஹீம் அல் மர்சுகி பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
031 லுக்மான்