இப்ராஹிம் அப்தெல் மோனிம்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:441.76 எம்பி
012 யூசுப்00:38:2444.04 எம்பி
014 இப்ராஹிம்00:20:3047.01 எம்பி
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:14:2913.35 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்00:32:5130.17 எம்பி
027 ஆன்-நம்ல்00:27:5025.58 எம்பி
031 லுக்மான்00:10:069.34 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:07:447.18 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:17:1417.30 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:17:0839.32 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:14:0932.49 எம்பி
050 கஅஃப்00:11:2510.54 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:10:4924.86 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:10:4424.68 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:10:289.68 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:08:2819.49 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:05:0611.78 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:04:079.52 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:04:2910.36 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:07:2617.11 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:07:3617.49 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:07:577.38 எம்பி
071 நூஹ்00:05:1111.95 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:05:4013.06 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:06:0013.84 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:06:167.41 எம்பி
078 அன்-நபா00:04:264.15 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:03:513.62 எம்பி
080 அப்பாசா00:03:143.06 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:02:152.15 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:01:431.67 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:03:483.57 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:222.27 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:322.41 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:281.44 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:261.41 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:01:521.80 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:173.10 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:351.55 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:161.26 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:371.58 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:00:570.97 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:340.61 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:540.92 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:241.38 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:400.71 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:02:102.08 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:500.85 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:540.92 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:520.89 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:450.78 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:200.41 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:440.77 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:360.64 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:320.58 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:430.76 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:180.37 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:310.57 எம்பி
110 An-Nasr00:00:300.55 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:300.56 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:170.35 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:270.51 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:380.67 எம்பி

இப்ராகிம் அப்தெல் மோனிம் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா