இப்ராஹிம் அல் ஜயாத்

067 அல்-முல்க்00:08:243.94 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:07:393.60 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:06:293.07 எம்பி

இப்ராஹிம் அல் ஜயாத் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
067 அல்-முல்க்