காலித் அப்துல் லத்தீப்

018 அல்-கஹ்ஃப்00:31:5614.71 எம்பி
050 கஅஃப்00:07:563.73 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:09:054.25 எம்பி

காலித் அப்துல் லத்தீப் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
018 அல்-கஹ்ஃப்