கலீத் ஹசன் அஸ்லாவி

077 அல்-முர்சலாத்00:04:371.15 எம்பி
078 அன்-நபா00:04:133.95 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:03:453.53 எம்பி
080 அப்பாசா00:03:113.01 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:03:042.90 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:02:102.08 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:163.99 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:232.27 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:352.47 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:113.00 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:461.71 எம்பி

கலீத் ஹசன் அஸலாவி பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
077 அல்-முர்சலாத்