லுத்ஃபுல்லா ஹாதிம்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:320.34 எம்பி
039 அஸ்-ஜுமார்00:19:058.83 எம்பி
040 காஃபிர்00:19:289.00 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:10:114.76 எம்பி

லுத்ஃபுல்லா ஹாதிம் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா