மகதி சேலம்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:470.45 எம்பி
005 அல்-மா-இடா00:50:2746.28 எம்பி
006 அல்-அனாம்00:55:5251.25 எம்பி
008 அல்-அன்ஃபால்00:23:2321.50 எம்பி
010 யூனுஸ்00:32:3029.85 எம்பி
011 ஹட்00:35:1032.29MB
012 யூசுப்00:36:5333.87MB
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:13:1312.20 எம்பி
016 ஆன்-நாஹ்ல்00:34:1231.41MB
017 அல்-இஸ்ரா00:28:2126.05 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்00:28:1325.93 எம்பி
019 மர்யம்00:17:3516.20 எம்பி
020 தா-ஹா00:23:2821.58 எம்பி
021 அல்-அன்பியா00:22:3920.84 எம்பி
023 அல்-முமினூன்00:21:0819.45 எம்பி
024 அந்-நூர்00:25:3223.47 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:16:5015.50 எம்பி
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:26:3524.44 எம்பி
027 ஆன்-நம்ல்00:22:3120.72 எம்பி
028 அல்-காசாஸ்00:26:0023.89 எம்பி
029 அல்-அங்கபூட்00:19:2017.80 எம்பி
030 ஆர்-ரம்00:15:3914.43 எம்பி
031 லுக்மான்00:09:489.07 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:07:116.67 எம்பி
033 அல் அஹ்ஸாப்00:24:2722.48 எம்பி
034 சபா00:16:0714.84 எம்பி
035 ஃபாதிர்00:14:5513.75 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:14:0613.01 எம்பி
037 அஸ்-சாஃபாத்00:18:4917.32 எம்பி
038 வருத்தம்00:14:0312.96 எம்பி
039 அஸ்-ஜுமார்00:22:0320.29MB
040 காஃபிர்00:22:2920.68 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:15:2114.15 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா00:16:1114.91 எம்பி
043 அஸ்-ஜுக்ரூஃப்00:16:5615.59 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:07:186.78 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:09:018.36 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:11:3210.66 எம்பி
047 முஹம்மது00:09:479.05 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:06:286.02 எம்பி
050 கஅஃப்00:07:126.69 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:07:116.68 எம்பி
052 அட்-துர்00:06:223.01 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:06:413.16 எம்பி
054 அல்-கமர்00:06:403.14 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:09:034.24 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:09:094.29 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்00:10:585.11 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:08:574.19 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:08:344.02 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:06:453.19 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:04:132.02 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:03:171.60 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:03:371.75 எம்பி
064-தாகபுன்00:04:412.24 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:05:252.58 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:04:522.32 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:06:122.93 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:06:233.01 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:05:372.67 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:04:422.25 எம்பி
071 நூஹ்00:04:242.11 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:05:072.44 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:03:531.88 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:05:022.40 எம்பி
075 அல்-கியாமா00:03:131.57 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:05:122.48 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்00:04:222.09 எம்பி
078 அன்-நபா00:04:011.93 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:03:501.85 எம்பி
080 அப்பாசா00:03:071.52 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:02:161.14 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:01:450.90 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:03:481.84 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:141.12 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:211.17 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:220.72 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:310.79 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:01:581.00 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:02:511.40 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:01:380.84 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:180.69 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:410.86 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:00:590.54 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:370.38 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:500.48 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:280.77 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:370.38 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:01:490.93 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:520.50 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:580.54 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:510.49 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:470.45 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:230.27 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:460.44 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:360.37 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:310.33 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:420.41 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:190.24 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:340.35 எம்பி
110 An-Nasr00:00:290.31 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:310.33 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:200.25 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:290.32 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:370.38 எம்பி

மகதி சேலம் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா