மஹ்மூத் கலீல் அல் ஹுசரி

001 அல்பதிஹா00:00:341.01MB
002 அல்பகரா3:18:0267.99 எம்.பி.
003 ஆல்இம்ரான்1:54:0439.16MB
004 அன்னிசா1:54:1939.25MB
005 அல்மைதா1:32:1131.65 எம்.பி.
006 அல்அனம்01:43:5736.20MB
007 அல்அராஃப்1:47:0836.79MB
008 அல்அன்பால்0:41:2114.20MB
009 அட்டாவ்பா1:26:2529.67 எம்.பி.
010 யூனுஸ்0:58:5220.21 எம்.பி.
011 ஹட்0:54:2518.69 எம்.பி.
012 யூசுப்0:56:3519.43 எம்.பி.
013 அர்ராட்0:26:549.24 எம்.பி.
014 இப்ராஹிம்0:27:229.40MB
015 அல்ஹிஜ்ர்0:22:137.63MB
016 அன்னல்0:57:4719.84MB
017 அலிஸ்ரா0:49:5517.14MB
018 அல்காஃப்0:47:1616.23MB
019 மரியம்0:24:228.37 எம்.பி.
020 தாஹா0:38:4813.32MB
021 அல்அன்பியா0:36:5012.65MB
022 அல்ஹஜ்0:41:3714.29 எம்.பி.
023 அல்முமேனூன்0:34:4511.93MB
024 அன்னூர்0:44:2015.22 எம்.பி.
025 அல்ஃபுர்கான்0:29:009.96MB
026 அஷ்ஷுவாரா0:48:4616.74MB
027 அன்னாம்0:42:1814.52MB
028 அல்காசாஸ்0:52:0817.90MB
029 அல்அங்கபூட்0:33:4611.60 எம்.பி.
030 அர்ரூம்0:28:339.80MB
031 லுக்மான்0:18:476.45MB
032 அஸ்ஸஜ்தா0:13:374.68MB
033 அல்அஹ்சாப்0:40:2813.89MB
034 சபா0:24:228.37 எம்.பி.
035 ஃபாத்திர்0:23:358.10MB
036 யாசீன்0:23:358.10MB
037 அஸ்ஸாஃபாட்0:33:4611.59MB
038 சோகம்0:24:598.58MB
039 அஸ்ஸுமார்0:38:2213.17MB
040 காஃபிர்0:38:4813.32MB
041 புஸ்ஸிலத்0:24:358.44 எம்.பி.
042 அஷ்ஷுரா00:28:2110.25MB
043 அஸ்ஸுக்ருஃப்0:30:5410.61 எம்.பி.
044 AdDukhan0:13:494.74MB
045 அல்ஜாதியா0:17:426.08MB
046 அல்அகாஃப்0:19:066.56MB
047 முஹம்மது0:17:546.15MB
048 அல்பாத்0:16:525.79MB
049 அல்ஹுஜ்ராத்0:12:494.40MB
050 காஃப்0:12:504.41 எம்.பி.
051 ஆத்தரியத்0:12:404.35MB
052 அட்டூர்0:09:563.41 எம்.பி.
053 அன்னாஜ்0:11:223.91MB
054 அல்காமர்0:12:084.17MB
055 அர்ரஹ்மான்0:17:055.87MB
056 அல்வாக்கியா0:16:335.68MB
057 அல்ஹாடிட்0:18:366.39MB
058 அல்முஜாடிலா0:16:365.70MB
059 அல்ஹாஷ்ர்0:13:584.80MB
060 அல்மும்தாஹினா0:10:033.45MB
061 அஸ்ஸாஃப்0:07:002.40 எம்.பி.
062 அல்ஜுமுவா0:05:271.87MB
063 அல்முனாஃபிகூன்0:06:262.21 எம்.பி.
064 அட்டகாபூன்0:08:242.88MB
065 அட்டலாக்0:09:003.09MB
066 அட்டாஹ்ரிம்0:09:363.30 எம்.பி.
067 அல்முல்க்0:11:103.83MB
068 அல்கலாம்0:11:173.87MB
069 அல்ஹாகா0:07:572.73MB
070 அல்மாரிஜ்0:07:122.47 எம்.பி.
071 நூ0:06:572.39MB
072 அல்ஜின்0:08:322.93MB
073 அல்முசம்மில்0:06:212.18 எம்.பி.
074 அல்முதத்தீர்0:07:212.52MB
075 அல்கியாமா0:05:011.72MB
076 அலின்சன்0:08:422.99 எம்.பி.
077 அல்முர்சலத்0:07:242.54MB
078 அன்னாபா0:06:422.30 எம்.பி.
079 அன்னசியாட்0:06:382.28 எம்.பி.
080 அபாசா0:04:411.61MB
081 அட்டக்வீர்0:03:341.22MB
082 AlInfitar0:02:581.02MB
083 அல்முட்டாஃபிஃபின்0:06:442.32 எம்.பி.
084 அல்இன்ஷிகாக்0:03:531.33MB
085 அல்புரூஜ்0:03:591.37MB
086 அட்டாரிக்0:02:150.78MB
087 அல்அலா0:02:400.92MB
088 அல்காஷியா0:03:381.25MB
089 அல்ஃபாஜ்ர்0:05:221.84MB
090 அல்பாலாட்0:03:001.03MB
091 அஷ்ஷாம்ஸ்0:02:040.71MB
092 அல்லெயில்0:02:440.94MB
093 AdDhuha0:01:320.53MB
094 அல்இன்ஷிரா0:01:010.35MB
095 அட்டின்0:01:230.47MB
096 அல்அலக்0:02:360.89MB
097 அல்காட்ர்0:01:050.37MB
098 அல்பாயினா0:03:061.06MB
099 அஸ்ஸல்சலா0:01:270.50MB
100 அல்அதியாத்0:01:330.53MB
101 அல்காரியா0:01:280.50MB
102 அட்டகதூர்0:01:110.41MB
103 அல்அஸ்ர்0:00:380.22MB
104 அல்ஹுமாசா0:01:170.44MB
105 அல்ஃபில்0:00:560.32MB
106 குரைஷ்0:00:490.28MB
107 அல்மவுன்0:01:070.39MB
108 அல்காதர்0:00:310.18MB
109 அல்காஃபிரூன்0:01:030.36MB
110 அன்னாஸ்ர்0:00:470.27MB
111 அல்மசாத்0:00:520.30MB
112 அலிக்லாஸ்0:00:330.19MB
113 அல்பாலக்0:00:460.27MB
114 அன்னாஸ்0:01:050.37MB

மஹ்மூத் கலீல் அல் ஹுசரி பற்றி

நாடு: எகிப்து

மஹ்மூத் கலீல் அல் ஹுசரி எகிப்தில் ஷோப்ரா அல் நம்லா என் தாந்த் என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார்.

அவர் புனித குர்ஆனை நன்கு புகழ்பெற்ற மற்றும் புகழ்பெற்றவர்.

8 வயதில், அவர் ஏற்கனவே முழு குர்ஆனின் ஹிஃப்ஸை முடித்திருந்தார். 12 வயதிற்குள், அவர் ஏற்கனவே அல் அசாரில் பத்து பாராயணங்களை மனப்பாடம் செய்து கற்றுக்கொண்டார்.

1944 ஆம் ஆண்டில், அவர் பிப்ரவரி 16, 1944 இல் குர்ஆன் பாராயணத்துடன் வானொலியில் அறிமுகமானார். ஆகஸ்ட் 7, 1948 இல், சிடி ஹம்சா மசூதியின் மியூசின் நியமிக்கப்பட்டார்.

1949 ஆம் ஆண்டில், மஹ்மூத் கலீல் அல் ஹுஸரி 1955 ஆம் ஆண்டளவில் கெய்ரோவில் உள்ள அல் இமாம் அல் ஹுசைன் மசூதியின் இமாமாக நியமிக்கப்பட்டார்.

ta_LKTamil
001 அல்பதிஹா