மன்சூர் அல் சலமி

001 அல்-பாத்திஹா00:01:101.07 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:06:406.20 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:17:1615.90 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:08:498.17 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:11:5911.07 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்00:13:3212.49 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:07:509.07 எம்பி
050 கஅஃப்00:08:5510.30 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:08:468.12 எம்பி
052 அட்-துர்00:07:457.19 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:07:557.34 எம்பி
054 அல்-கமர்00:06:536.40 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:09:258.71 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:09:278.75 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்00:12:3411.60 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:10:169.50 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:09:358.86 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:07:166.74 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:04:284.18 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:03:203.14 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:04:053.84 எம்பி
064-தாகபுன்00:07:276.92 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:06:436.25 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:06:065.68 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:07:089.89 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:06:469.40 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:06:158.68 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:04:516.76 எம்பி
071 நூஹ்00:04:366.42 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:05:317.68 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:04:546.82 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:05:247.50 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:04:586.91 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்00:04:326.31 எம்பி
078 அன்-நபா00:04:143.97 எம்பி
080 அப்பாசா00:03:223.17 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:02:162.17 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:153.89 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:282.35 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:262.32 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:361.47 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:00:470.81 எம்பி

மன்சூர் அல் சலமி பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா