முகமட் ஹடி டூர்

062 அல்-ஜுமுவா00:05:103.64 எம்பி
064-தாகபுன்00:07:405.36 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:12:588.99 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:11:388.08 எம்பி
048 அல்-ஃபாத்00:20:0113.83 எம்பி
018 அல்-கஹ்ஃப்00:55:4438.36 எம்பி
001 அல்-பாத்திஹா00:02:071.55 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:09:466.80 எம்பி

முஹம்மது ஹடி டூர் பற்றி

நாடு:

ta_INTamil
062 அல்-ஜுமுவா