முஃப்லி சஃபித்ரா

சூரத் அல்-அனாம் 95-10700:06:205.89MB
சூரா 009 அட்-த uba பா_ 103-10900:05:245.04MB
114 அன்-நாஸ்00:00:490.84MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:380.67MB
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:230.45MB
111 அல் மசாத்00:00:440.76MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:350.63MB
109 அல்-காபிரூன்00:00:530.90MB
108 அல்-க ut தர்00:00:250.48MB
107 அல்-ம un ன்00:00:530.89MB
106 குரைஷ்00:00:450.77MB
105 அல்-ஃபில்00:00:470.81MB
104 அல்-ஹுமாசா00:01:001.01MB
103 அல்-அஸ்ர்00:00:310.56MB
102 அட்-தகாதூர்00:01:031.06MB
101 அல்-கரியா00:01:091.15MB
100 அல்-ஆதியாத்00:01:151.23MB
099 அஸ்-ஸல்சலா00:01:111.17MB
098 அல்-பேயினா00:02:432.57MB
097 அல்-கத்ர்00:00:520.88MB
096 அல்-அலக்00:01:411.64MB
095 அட்-டின்00:01:091.15MB
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:510.86MB
093 ஆத்-துஹா00:01:181.29 எம்.பி.
092 அல்-லெயில்00:02:172.18 எம்.பி.
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:461.71MB
090 அல்-பாலாத்00:02:062.01MB
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:413.47MB
088 அல்-காஷியா00:02:192.22 எம்.பி.
087 அல்-ஆலா00:01:551.84MB
086 அட்-தாரிக்00:01:421.64MB
085 அல் புரோஜ்00:03:183.11MB
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:502.69MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:05:194.96MB
082 அல்-இன்பிடார்00:02:262.32 எம்.பி.
081 அட்-தக்வீர்00:03:062.92MB
080 அபாசா00:04:123.94MB
079 அன்-நாசியாட்00:04:544.58MB
078 அன்-நபா00:05:204.98MB
075 அல்-கியாமா00:04:424.40MB
070 அல்-மரிஜ்00:07:006.51MB
068 அல்-கலாம்00:09:469.03MB
001 அல்-பாத்திஹா00:01:191.30 எம்.பி.
ஜூஸ் 3001:08:0362.39MB

முஃப்லி சஃபித்ரா பற்றி

நாடு:

ta_LKTamil
சூரத் அல்-அனாம் 95-107