முஹம்மது அல் சுபாயில்

001 அல்-பாத்திஹா00:00:540.50MB
002 அல்-பகரா02:27:0167.39MB
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:29:1140.92MB
004 அன்-நிசா01:35:0443.61MB
005 அல்-மா-இடா01:10:0132.15MB
006 அல்-அனாம்01:13:1733.64 எம்.பி.
007 அல்-அராஃப்01:17:0235.36 எம்.பி.
008 அல்-அன்ஃபால்00:30:1313.93MB
009 அட்-தவ்பா01:01:5428.43 எம்.பி.
010 யூனுஸ்00:43:3920.07MB
011 ஹட்00:45:1920.84MB
012 யூசுப்00:42:1619.45 எம்.பி.
013 அர்-ராட்00:20:519.64 எம்.பி.
014 இப்ராஹிம்00:21:119.79MB
015 அல்-ஹிஜ்ர்00:16:397.72MB
016 அன்-நல்00:44:2620.44 எம்.பி.
017 அல்-இஸ்ரா00:39:2718.15 எம்.பி.
018 அல்-கஹ்ஃப்00:37:3517.30 எம்.பி.
019 மரியம்00:24:4611.43MB
020 தா-ஹா00:31:1614.41 எம்.பி.
021 அல்-அன்பியா00:26:4512.34MB
022 அல்-ஹஜ்00:31:1914.43MB
023 அல்-முமினூன்00:26:4912.37 எம்.பி.
024 அன்-நூர்00:33:2515.39 எம்.பி.
025 அல்-ஃபுர்கான்00:23:1610.74MB
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:31:4414.62MB
027 அன்-நம்00:28:0712.96MB
028 அல்-கசாஸ்00:36:1116.66MB
029 அல்-அங்கபூத்00:23:4110.94 எம்.பி.
030 அர்-ரம்00:19:168.91 எம்.பி.
031 லுக்மான்00:11:525.53MB
032 அஸ்-சஜ்தா00:08:454.10MB
033 அல்-அஹ்ஸாப்00:31:5314.69MB
034 சபா00:19:389.08MB
035 ஃபாத்திர்00:18:118.42 எம்.பி.
036 யா-பார்த்தேன்00:17:388.17 எம்.பி.
037 அஸ்-சஃபாத்00:22:2610.37 எம்.பி.
038 சோகம்00:18:318.57MB
039 அஸ்-ஜுமார்00:27:2012.61MB
040 காஃபிர்00:27:4812.82MB
041 புஸ்ஸிலத்00:19:279.00 எம்.பி.
042 ஆஷ்-ஷுரா00:18:538.74MB
043 ஆஸ்-ஜுக்ருஃப்00:20:179.38 எம்.பி.
044 ஆத்-துகான்00:08:233.93MB
045 அல்-ஜாதியா00:11:235.31MB
046 அல்-அஹ்காஃப்00:15:127.05MB
047 முஹம்மது00:13:246.23MB
048 அல்-பாத்00:13:076.10MB
049 அல்-ஹுஜ்ராத்00:08:574.19MB
050 காஃப்00:08:183.89MB
051 ஆத்-தரியத்00:08:043.78MB
052 அட்-டூர்00:06:573.27MB
053 அன்-நஜ்ம்00:07:563.73MB
054 அல்-கமர்00:08:123.85MB
055 அர்-ரஹ்மான்00:10:014.68MB
056 அல்-வாகியா00:10:304.90MB
057 அல்-ஹதீத்00:14:006.51MB
058 அல்-முஜாடிலா00:10:505.05MB
059 அல்-ஹஷ்ர்00:10:435.00MB
060 அல்-மும்தாஹினா00:08:233.93MB
061 அஸ்-சாஃப்00:04:552.35MB
062 அல்-ஜுமுவா00:04:011.93MB
063 அல்-முனாபிகூன்00:04:041.95MB
064 அட்-தாகாபூன்00:05:282.60 எம்.பி.
065 அட்-தலாக்00:06:263.04MB
066 அட்-தஹ்ரிம்00:05:322.63MB
067 அல்-முல்க்00:06:513.23MB
068 அல்-கலாம்00:06:403.15MB
069 அல்-ஹக்கா00:06:192.98MB
070 அல்-மரிஜ்00:05:202.54MB
071 நூ00:05:252.58MB
072 அல்-ஜின்00:06:253.03MB
073 அல்-முஸம்மில்00:04:482.29 எம்.பி.
074 அல்-முத்தத்தீர்00:06:273.05MB
075 அல்-கியாமா00:04:132.03MB
076 அல்-இன்சன்00:06:002.84MB
077 அல் முர்சலத்00:04:572.36 எம்.பி.
078 அன்-நபா00:04:312.16MB
079 அன்-நாசியாட்00:04:382.22 எம்.பி.
080 அபாசா00:03:421.79MB
081 அட்-தக்வீர்00:02:341.27MB
082 அல்-இன்பிடார்00:02:011.02MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:282.14MB
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:371.29 எம்.பி.
085 அல் புரோஜ்00:02:411.32MB
086 அட்-தாரிக்00:01:370.83MB
087 அல்-ஆலா00:01:400.86MB
088 அல்-காஷியா00:02:151.13MB
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:03:101.55MB
090 அல்-பாலாத்00:01:570.99MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:280.77MB
092 அல்-லெயில்00:01:520.95MB
093 ஆத்-துஹா00:01:020.57MB
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:390.39MB
095 அட்-டின்00:00:530.50MB
096 அல்-அலக்00:01:460.91MB
097 அல்-கத்ர்00:00:440.43MB
098 அல்-பேயினா00:02:281.22MB
099 அஸ்-ஸல்சலா00:00:570.53MB
100 அல்-ஆதியாத்00:01:060.59MB
101 அல்-கரியா00:01:000.55MB
102 அட்-தகாதூர்00:00:470.45MB
103 அல்-அஸ்ர்00:00:330.35MB
104 அல்-ஹுமாசா00:00:500.48MB
105 அல்-ஃபில்00:00:390.39MB
106 குரைஷ்00:00:330.35MB
107 அல்-ம un ன்00:00:410.41MB
108 அல்-க ut தர்00:00:220.26MB
109 அல்-காபிரூன்00:00:410.41MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:320.34MB
111 அல் மசாத்00:00:360.37MB
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:230.27MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:310.33MB
114 அன்-நாஸ்00:00:360.37MB

முஹம்மது அல் சுபாயில் பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

ta_LKTamil
001 அல்-பாத்திஹா