ராட் முகமது அல் குர்தி

001 அல்-பாத்திஹா00:00:460.71MB
002 - அல் பகரா02:23:17131.27 எம்.பி.
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:17:3571.12MB
004 அன்-நிசா00:16:2615.14MB
008 அல்-அன்ஃபால்00:33:5431.12MB
012 யூசுப்00:36:3633.60 எம்.பி.
014 இப்ராஹிம்00:22:5721.11 எம்.பி.
017 அல்-இஸ்ரா00:38:5835.77 எம்.பி.
018 அல்-கஹ்ஃப்00:40:0836.83MB
019 மரியம்00:25:3323.48 எம்.பி.
020 தா-ஹா00:30:0327.61 எம்.பி.
021 அல்-அன்பியா00:33:1130.47 எம்.பி.
022 அல்-ஹஜ்00:24:2122.30 எம்.பி.
023 அல்-முமினூன்00:25:1323.23 எம்.பி.
025 அல்-ஃபுர்கான்00:21:0519.40 எம்.பி.
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:33:2830.73MB
027 அன்-நம்00:32:1029.55MB
028 அல்-கசாஸ்00:35:4632.84MB
029 அல்-அங்கபூத்00:22:1620.39 எம்.பி.
030 அர்-ரம்00:20:4019.01MB
031 லுக்மான்00:08:588.21 எம்.பி.
032 அஸ்-சஜ்தா00:06:285.92MB
033 அல்-அஹ்ஸாப்00:31:0128.50 எம்.பி.
034 சபா00:22:4520.93 எம்.பி.
035 ஃபாத்திர்00:19:5818.39 எம்.பி.
036 யா-பார்த்தேன்00:12:1011.14MB
038 சோகம்00:17:5416.48 எம்.பி.
039 அஸ்-ஜுமார்00:22:2920.68MB
041 புஸ்ஸிலத்00:23:2521.53MB
042 ஆஷ்-ஷுரா00:21:2819.76MB
043 ஆஸ்-ஜுக்ருஃப்00:23:0521.22 எம்.பி.
044 ஆத்-துகான்00:10:119.42 எம்.பி.
045 அல்-ஜாதியா00:12:0311.17 எம்.பி.
046 அல்-அஹ்காஃப்0:05:114.97MB
047 முஹம்மது00:15:1814.02MB
048 அல்-பாத்00:11:3010.71 எம்.பி.
049 அல்-ஹுஜ்ராத்00:07:216.83MB
050 காஃப்00:08:077.57MB
051 ஆத்-தரியத்00:09:398.84MB
052 அட்-டூர்00:08:357.86MB
053 அன்-நஜ்ம்00:08:408.02MB
054 அல்-கமர்00:09:298.82MB
055 அர்-ரஹ்மான்00:11:4610.89MB
056 அல்-வாகியா00:13:2012.33MB
057 அல்-ஹதீத்00:13:2312.26MB
058 அல்-முஜாடிலா00:11:4710.88MB
059 அல்-ஹஷ்ர்00:11:0310.21 எம்.பி.
060 அல்-மும்தாஹினா00:09:088.46MB
061 அஸ்-சாஃப்00:06:065.70MB
062 அல்-ஜுமுவா00:04:193.97MB
063 அல்-முனாபிகூன்00:04:564.53MB
064 அட்-தாகாபூன்00:06:065.59MB
065 அட்-தலாக்00:05:244.95MB
066 அட்-தஹ்ரிம்00:04:524.46MB
067 அல்-முல்க்00:07:006.41MB
068 அல்-கலாம்00:06:035.55MB
069 அல்-ஹக்கா00:05:104.74MB
070 அல்-மரிஜ்00:04:113.84MB
071 நூ00:05:214.91MB
072 அல்-ஜின்00:07:236.86MB
073 அல்-முஸம்மில்00:05:074.81MB
074 அல்-முத்தத்தீர்00:06:406.20MB
075 அல்-கியாமா00:06:416.21 எம்.பி.
076 அல்-இன்சன்00:06:346.12MB
077 அல் முர்சலத்00:05:555.51MB
078 அன்-நபா0:06:294.99MB
079 அன்-நாசியாட்00:07:306.97MB
080 அபாசா00:04:324.32MB
081 அட்-தக்வீர்00:03:052.91 எம்.பி.
082 அல்-இன்பிடார்00:02:081.97MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:05:415.35MB
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:04:053.84MB
085 அல் புரோஜ்00:02:582.72MB
086 அட்-தாரிக்00:01:481.73MB
087 அல்-ஆலா00:01:181.21 எம்.பி.
088 அல்-காஷியா00:02:482.70MB
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:04:584.64MB
090 அல்-பாலாத்00:02:052.01MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:421.65MB
092 அல்-லெயில்00:01:401.54MB
093 ஆத்-துஹா00:00:560.87MB
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:330.52MB
095 அட்-டின்00:00:440.68MB
096 அல்-அலக்00:01:281.35MB
097 அல்-கத்ர்00:01:011.02MB
098 அல்-பேயினா00:01:491.67MB
099 அஸ்-ஸல்சலா00:00:490.76MB
100 அல்-ஆதியாத்00:00:580.89MB
101 அல்-கரியா00:00:480.75MB
102 அட்-தகாதூர்00:00:450.69MB
103 அல்-அஸ்ர்00:00:200.32MB
104 அல்-ஹுமாசா00:00:430.67MB
105 அல்-ஃபில்00:00:390.60MB
106 குரைஷ்00:00:280.43MB
107 அல்-ம un ன்00:00:400.62MB
108 அல்-க ut தர்00:00:160.26MB
109 அல்-காபிரூன்00:00:440.68MB
110 அன்-நாஸ்ர்00:00:270.42MB
111 அல் மசாத்00:00:310.48MB
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:180.29MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:250.40MB
114 அன்-நாஸ்00:00:310.48MB

ராட் முகமது அல் குர்தி பற்றி

நாடு: ஈராக்

ராத் முகமது அல் குர்தி - குர்ஆன் ஆடியோ

ta_LKTamil
001 அல்-பாத்திஹா