ராத் முகமது அல் குர்தி

001 அல்-பாத்திஹா00:00:460.71 எம்பி
002 - அல் பகாரா02:23:17131.27 எம்பி
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:17:3571.12 எம்பி
004 ஆன்-நிசா00:16:2615.14 எம்பி
008 அல்-அன்ஃபால்00:33:5431.12 எம்பி
012 யூசுப்00:36:3633.60 எம்பி
014 இப்ராஹிம்00:22:5721.11 எம்பி
017 அல்-இஸ்ரா00:38:5835.77 எம்பி
019 மர்யம்00:25:3323.48 எம்பி
020 தா-ஹா00:30:0327.61 எம்பி
021 அல்-அன்பியா00:33:1130.47 எம்பி
022 அல்-ஹஜ்00:24:2122.30 எம்பி
023 அல்-முமினூன்00:25:1323.23 எம்பி
025 அல்-ஃபுர்கான்00:21:0519.40 எம்பி
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:33:2830.73 எம்பி
027 ஆன்-நம்ல்00:32:1029.55 எம்பி
028 அல்-காசாஸ்00:35:4632.84 எம்பி
029 அல்-அங்கபூட்00:22:1620.39 எம்பி
031 லுக்மான்00:08:588.21 எம்பி
032 அஸ்-சஜ்தா00:06:285.92 எம்பி
033 அல் அஹ்ஸாப்00:31:0128.50 எம்பி
034 சபா00:22:4520.93 எம்பி
035 ஃபாதிர்00:19:5818.39 எம்பி
036 யா-பார்த்தேன்00:12:1011.14 எம்பி
038 வருத்தம்00:17:5416.48 எம்பி
039 அஸ்-ஜுமார்00:22:2920.68 எம்பி
041 ஃபுஸ்ஸிலாட்00:23:2521.53 எம்பி
042 ஆஷ்-ஷுரா00:21:2819.76 எம்பி
043 அஸ்-ஜுக்ரூஃப்00:23:0521.22 எம்பி
044 ஆட்-துகான்00:10:119.42 எம்பி
045 அல்-ஜாதியா00:12:0311.17 எம்பி
046 அல் அஹ்காஃப்0:05:114.97 எம்பி
047 முஹம்மது00:15:1814.02 எம்பி
048 அல்-ஃபாத்00:11:3010.71 எம்பி
049 அல்-ஹுஜ்ரத்00:07:216.83 எம்பி
050 கஅஃப்00:08:077.57 எம்பி
051 ஆத்-தரியத்00:09:398.84 எம்பி
052 அட்-துர்00:08:357.86 எம்பி
053 அன்-நஜ்ம்00:08:408.02 எம்பி
054 அல்-கமர்00:09:298.82 எம்பி
055 அர்-ரஹ்மான்00:11:4610.89 எம்பி
056 அல்-வாகியா00:13:2012.33 எம்பி
057 அல்-ஹதீத்00:13:2312.26 எம்பி
058 அல்-முஜாதிலா00:11:4710.88 எம்பி
059 அல்-ஹஷ்ர்00:11:0310.21 எம்பி
060 அல்-மும்தாஹினா00:09:088.46 எம்பி
061 அஸ்-சாஃப்00:06:065.70 எம்பி
062 அல்-ஜுமுவா00:04:193.97 எம்பி
063 அல்-முனாஃபிகூன்00:04:564.53 எம்பி
064-தாகபுன்00:06:065.59 எம்பி
065 அட்-தலாக்00:05:244.95 எம்பி
066 அட்-தஹ்ரிம்00:04:524.46 எம்பி
067 அல்-முல்க்00:07:006.41 எம்பி
068 அல்-கலாம்00:06:035.55 எம்பி
069 அல்-ஹாக்கா00:05:104.74 எம்பி
070 அல்-மாரிஜ்00:04:113.84 எம்பி
071 நூஹ்00:05:214.91 எம்பி
072 அல்-ஜின்00:07:236.86 எம்பி
073 அல்-முஸம்மில்00:05:074.81 எம்பி
074 அல்-முத்ததிர்00:06:406.20 எம்பி
075 அல்-கியாமா00:06:416.21 எம்பி
076 அல்-இன்சான்00:06:346.12 எம்பி
077 அல்-முர்சலாத்00:05:555.51 எம்பி
078 அன்-நபா0:06:294.99 எம்பி
079 ஆன்-நாஜியாட்00:07:306.97 எம்பி
080 அப்பாசா00:04:324.32 எம்பி
081 அட்-தக்வீர்00:03:052.91 எம்பி
082 அல்-இன்ஃபிடார்00:02:081.97 எம்பி
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:05:415.35 எம்பி
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:04:053.84 எம்பி
085 அல் புரோஜ்00:02:582.72 எம்பி
086 அட்-தாரிக்00:01:481.73 எம்பி
087 அல்-ஆலா00:01:181.21 எம்பி
088 அல்-காஷியா00:02:482.70 எம்பி
089 அல்-ஃபஜ்ர்00:04:584.64 எம்பி
090 அல்-பலாட்00:02:052.01 எம்பி
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:421.65 எம்பி
092 அல்-லைல்00:01:401.54 எம்பி
093 ஆட்-துஹா00:00:560.87 எம்பி
094 அல்-இன்ஷிரா00:00:330.52 எம்பி
095 அட்-டின்00:00:440.68 எம்பி
096 அல்-அலக்00:01:281.35 எம்பி
097 அல்-கத்ர்00:01:011.02 எம்பி
098 அல்-பாய்னா00:01:491.67 எம்பி
099 அஸ்-ஜல்சலா00:00:490.76 எம்பி
100 அல்-அடியத்00:00:580.89 எம்பி
101 அல்-கரியா00:00:480.75 எம்பி
102-டகத்தூர்00:00:450.69 எம்பி
103 அல்-அஸர்00:00:200.32 எம்பி
104 அல்-ஹுமாசா00:00:430.67 எம்பி
105 அல்-ஃபில்00:00:390.60 எம்பி
106 குறைஷிகள்00:00:280.43 எம்பி
107 அல்-ம .ன்00:00:400.62 எம்பி
108 அல்-கவுதர்00:00:160.26 எம்பி
109 அல்-காஃபிரூன்00:00:440.68 எம்பி
110 An-Nasr00:00:270.42 எம்பி
111 அல்-மசாட்00:00:310.48 எம்பி
112 அல்-இக்லாஸ்00:00:180.29 எம்பி
113 அல்-ஃபலாக்00:00:250.40 எம்பி
114 அன்-நாஸ்00:00:310.48 எம்பி

ராத் முகமது அல் குர்தி பற்றி

நாடு: ஈராக்

ராத் முகமது அல் குர்தி - குர்ஆன் ஆடியோ

ta_INTamil
001 அல்-பாத்திஹா