சஹால் யாசின்

001 அல்பதிஹா0:00:410.64MB
002 அல்பகரா1:51:53102.44 எம்.பி.
003 ஆல்இம்ரான்1:07:3661.89MB
004 அன்னிசா1:16:3470.10 எம்.பி.
005 அல்மைதா0:52:2748.03MB
006 அல்அனம்0:57:4452.87MB
007 அல்அராஃப்1:01:4456.53MB
008 அல்அன்பால்0:24:2722.40 எம்.பி.
009 அட்டாவ்பா0:48:2844.39MB
010 யூனுஸ்0:32:5330.11 எம்.பி.
011 ஹட்0:36:2333.32 எம்.பி.
012 யூசுப்0:31:4229.04MB
013 அர்ராட்0:16:1814.94MB
014 இப்ராஹிம்0:18:0216.52MB
015 அல்ஹிஜ்ர்0:12:4811.73MB
016 அன்னல்0:32:0829.43 எம்.பி.
017 அலிஸ்ரா0:27:4925.47MB
018 அல்காஃப்0:28:3126.12 எம்.பி.
019 மரியம்0:17:0715.67MB
020 தாஹா0:22:3320.65 எம்.பி.
021 அல்அன்பியா0:21:4419.91 எம்.பி.
022 அல்ஹஜ்0:23:2621.46MB
023 அல்முமேனூன்0:20:0018.32 எம்.பி.
024 அன்னூர்0:04:574.54MB
025 அல்ஃபுர்கான்0:16:3015.12MB
026 அஷ்ஷுவாரா0:23:3821.64 எம்.பி.
027 அன்னாம்0:20:3218.80 எம்.பி.
028 அல்காசாஸ்0:24:4522.67 எம்.பி.
029 அல்அங்கபூட்0:18:4717.21 எம்.பி.
030 அர்ரூம்0:16:1014.81MB
031 லுக்மான்0:09:448.92MB
032 அஸ்ஸஜ்தா0:06:576.37 எம்.பி.
033 அல்அஹ்சாப்0:24:5722.85MB
034 சபா0:15:2214.08MB
035 ஃபாத்திர்0:13:4512.59MB
036 யாசீன்0:12:5311.81MB
037 அஸ்ஸாஃபாட்0:16:5815.54MB
038 சோகம்0:15:1914.02MB
039 அஸ்ஸுமார்0:25:3023.35MB
040 காஃபிர்0:25:4023.50 எம்.பி.
041 புஸ்ஸிலத்0:15:5314.55MB
042 அஷ்ஷுரா0:15:2714.16MB
043 அஸ்ஸுக்ருஃப்0:16:1514.89MB
044 AdDukhan0:07:407.02MB
045 அல்ஜாதியா0:09:529.04MB
046 அல்அகாஃப்0:11:5810.96 எம்.பி.
047 முஹம்மது0:10:339.67MB
048 அல்பாத்0:10:159.39MB
049 அல்ஹுஜ்ராத்0:06:386.08MB
050 காஃப்0:08:107.49 எம்.பி.
051 ஆத்தரியத்0:06:376.07MB
052 அட்டூர்0:06:005.50MB
053 அன்னாஜ்0:06:245.87MB
054 அல்காமர்0:06:376.07MB
055 அர்ரஹ்மான்0:08:357.87MB
056 அல்வாக்கியா0:08:397.92MB
057 அல்ஹாடிட்0:11:0210.10 எம்.பி.
058 அல்முஜாடிலா0:08:407.95MB
059 அல்ஹாஷ்ர்0:09:078.35MB
060 அல்மும்தாஹினா0:06:205.81MB
061 அஸ்ஸாஃப்0:03:493.50MB
062 அல்ஜுமுவா0:02:562.70MB
063 அல்முனாஃபிகூன்0:03:173.02MB
064 அட்டகாபூன்0:04:053.75MB
065 அட்டலாக்0:04:564.52MB
066 அட்டாஹ்ரிம்0:04:434.32MB
067 அல்முல்க்0:06:035.55MB
068 அல்கலாம்0:05:425.22MB
069 அல்ஹாகா0:05:254.97MB
070 அல்மாரிஜ்0:04:163.92MB
071 நூ0:04:043.73MB
072 அல்ஜின்0:04:474.39MB
073 அல்முசம்மில்0:03:493.51MB
074 அல்முதத்தீர்0:04:424.32MB
075 அல்கியாமா0:03:463.45MB
076 அலின்சன்0:05:094.72MB
077 அல்முர்சலத்0:03:553.60 எம்.பி.
078 அன்னாபா0:03:583.65MB
079 அன்னசியாட்0:03:413.37MB
080 அபாசா0:02:572.71MB
081 அட்டக்வீர்0:01:561.78MB
082 AlInfitar0:01:291.36MB
083 அல்முட்டாஃபிஃபின்0:03:142.96MB
084 அல்இன்ஷிகாக்0:01:561.78MB
085 அல்புரூஜ்0:01:581.81MB
086 அட்டாரிக்0:01:111.09MB
087 அல்அலா0:01:141.13MB
088 அல்காஷியா0:01:441.60MB
089 அல்ஃபாஜ்ர்0:02:392.44 எம்.பி.
090 அல்பாலாட்0:01:221.26MB
091 அஷ்ஷாம்ஸ்0:01:020.95MB
092 அல்லெயில்0:01:231.28MB
093 AdDhuha0:00:510.78MB
094 அல்இன்ஷிரா0:00:280.43MB
095 அட்டின்0:00:400.61MB
096 அல்அலக்0:01:141.14MB
097 அல்காட்ர்0:00:310.48MB
098 அல்பாயினா0:01:391.52MB
099 அஸ்ஸல்சலா0:00:440.69MB
100 அல்அதியாத்0:00:500.78MB
101 அல்காரியா0:00:420.66MB
102 அட்டகதூர்0:00:370.57MB
103 அல்அஸ்ர்0:00:180.29MB
104 அல்ஹுமாசா0:00:380.59MB
105 அல்ஃபில்0:00:310.48MB
106 குரைஷ்0:00:240.38MB
107 அல்மவுன்0:00:320.50MB
108 அல்காதர்0:00:150.24MB
109 அல்காஃபிரூன்0:00:270.43MB
110 அன்னாஸ்ர்0:00:230.36MB
111 அல்மசாத்0:00:270.41MB
112 அலிக்லாஸ்0:00:150.23MB
113 அல்பாலக்0:00:240.38MB
114 அன்னாஸ்0:00:320.50MB

சஹால் யாசின் பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

சஹ்ல் இப்னு ஜின் யாசின் ஒரு சிறந்த இமாம் மற்றும் சவூதி அரேபிய நேட்டிவிட்டி கொண்ட குர்ஆன் மற்றும் தாஜ்வீத்தின் திலாவத்தின் மாஸ்டர். முஸ்லீம் உம்மாவை முடிவில்லாமல் மயக்கிய அவரது சங்கீதத்தின் அற்புதமான குணத்தை கணக்கிட அவர் ஒரு ஆளுமை.

தற்போது, ஷெய்க் சஹால் ஜெட்டாவின் புகழ்பெற்ற மஸ்ஜித் அல் அமீர் சுல்தான் மசூதியில் இமாமத்தை நடத்துகிறார்.

ta_LKTamil
001 அல்பதிஹா